ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airway*, -airway-

airway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airway (n.) เส้นทางบิน Syn. air lane
English-Thai: Nontri Dictionary
airway(n) สายการบิน,บริษัทการบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airway๑. ทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ passage, air; tract, respiratory]๒. ท่อหายใจทางปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stan can educate you in airway management,trauma assessment and care.แสตนสามารถสอนการประเมินและการรักษาคนไข้ผ่านทางอากาศ
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว
There's only way to find out if her airway failed.มีทางเดียวที่จะตรวจได้ ถ้าทางเดินหายใจล้มเหลว
We made her airway collapse, but it's not collapsed.เราทำให้ทางเดินหายใจล้มเหลว แต่ว่ามันไม่ล้มเหลว
Her airway was completely closed off.ทางเดิอากาศเธอปิดหมด
Well,her airway was too swollen.They couldn't get-- but what would cause that kind of inflammation in her throat?นั่นก็เพราะ หลอดลมเธอตีบ และ มันไม่มีทางที่จะสอดท่อเข้าไปทางปากได้เลย
The patient's airway is severely compromised due to fume inhalation.มีอาการสำลักควันอย่างรุนแรง สัญญาณชีพจรยังไม่คงที่
Airway first.-หลอดลมต้องตรวจอันดับแรกเลย
Through this corridor and up the stairway... or through this secret passageway to the floor above... are the rooms of your mistress, Christine.ไปตามระเบียงและขึ้นบันได หรือจะมาทางลับก็ถึงห้อง สนมของเจ้า...
Went down right on the first fairway.ฟุบคาแฟร์เวย์หลุมหนึ่ง
Man alive ! The fairway.ตีอยู่บนแฟร์เวย์ก็เป็นแฮะ
Well, that's good. I'll just putt the ball down the fairway, then.ดี ผมจะได้พัตลูกในแฟร์เวย์

airway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美利坚[Měi lì jiān, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ, 美利坚] American airways (AA)
球道[qiú dào, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄠˋ, 球道] fairway (on golf course)

airway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアウェー[, eaue-] (n) airway
上気道[じょうきどう, joukidou] (n) upper respiratory tract; upper airway
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
フェアウェイ(P);フェアウエー;フェアウェー;フェヤウェイ(ik);フェヤウエイ(ik)[, feauei (P); feaue-; feaue-; feyauei (ik); feyauei (ik)] (n) fairway; (P)
ブリティッシュエアウェイズ[, buriteisshueaueizu] (n) British Airways; (P)
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
全日空[ぜんにっくう, zennikkuu] (n) (abbr) All Nippon Airways; ANA; (P)
大韓航空[たいかんこうくう, taikankoukuu] (n) Korean Airways
英国航空[えいこくこうくう, eikokukoukuu] (n) British Airways
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P)

airway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)[TM] (Børisat Kān) EN: Bangkok Airways Public Company Limited FR:
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[org.] (Børisat Kān) EN: Thai Airways International Public Co.,Ltd. ; THAI FR:
การบินไทย = การบินไทยๆ[TM] (Kān Bin Tha) EN: Thai Airways International ; Thai FR: Thaï Airways International ; Thaï [f]
นักบินการบินไทย[n. exp.] (nakbin Kān ) EN: FR: pilote à la Thai Airways [m]
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin B) EN: Bangkok Airways FR: Bangkok Airways
สายการบินบริติช แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin B) EN: British Airways FR: British Airways
สายการบินเอเอ็นเอ[TM] (Sāikānbin Ē) EN: ANA ; All Nippon Airways FR: ANA ; All Nippon Airways
สายการบินเอทิฮัด[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Etihad Airways FR: Etihad Airways
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin J) EN: Jet Airways FR: Jet Airways
สายการบินเจ็ทสตาร์[TM] (Sāikānbin J) EN: Jetstar Airways FR: JetStar
สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ = สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin K) EN: Qatar Airways FR: Qatar Airways
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค = สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค[TM] (Sāikānbin K) EN: Cathay Pacific ; Cathay Pacific Airways FR: Cathay Pacific ; Cathay Pacific Airways
สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ส = สายการบินเคนย่าแอร์เวย์[TM] (Sāikānbin K) EN: Kenya Airways FR: Kenya Airways
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ (เอเอ็นเอ) = สายการบิน ออล นิปปอน แอร์เวย์[TM] (Sāikānbin Ø) EN: All Nippon Airways (ANA) FR: All Nippon Airways (ANA)
สายการบินไทย[TM] (Sāikānbin T) EN: THAI ; Thai Airways International Public Company Limited FR: THAI
สายการบินเวอร์จิ้นแอตแลนติก = สายการบินเวอร์จิ้น แอตแลนติก[TM] (Sāikānbin W) EN: Virgin Atlantic ; Virgin Atlantic Airways FR: Virgin Atlantic

airway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkurskreuzung {f}airway crossing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airway
Back to top