ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endeavor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endeavor*, -endeavor-

endeavor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endeavor (n.) ความพยายาม See also: ความอุตสาหะ, ความบากบั่น, ความมานะ Syn. attempt, effort, try
endeavor (vt.) พยายาม (คำทางการ) See also: อุตสาหะ, บากบั่น, มานะ Syn. attempt, strive, try
English-Thai: HOPE Dictionary
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป
Speak to us! Is this all that your great endeavor brought us? !บอกเรามาสิ นี่คือสิ่งที่ท่านพยายามนำมาให้พวกเรารึ?
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้
And your endeavor will serveและการดิ้นรนของพวกเธอจะให้..
And all these gals hadn't had any attention for a long time, and we endeavor to do a good job.สาวๆที่นั่น.. ไม่ได้โดนจีบมานานพอสมควรแล้ว เราเลยตั้งใจทำหน้าที่ของชายหนุ่ม..
Don't want you scaring, and giving up on this whole endeavor now do we?ไม่ต้องการให้คุณกลัวและให้ ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ความพยายามทั้งตอนนี้ทำเรา?
Let me assure this group and any group that would endeavor to enhance their global profile by setting its sights on America, you will not win.ผมให้คำมั่นว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนๆ ที่พยายามแผ่อำนาจไปทั่วโลก ด้วยการเล็งมาที่อเมริกา
Two scientists are about to join forces in a remarkable endeavor to find the size and shape of our Universe and the Universe next door.สองนักวิทยาศาสตร์กำลังจะเข้าร่วม กองกำลัง ในความพยายามที่น่าทึ่ง เพื่อหาขนาดและรูปร่างของจักรวาล ของเรา
Travis, continue on the endeavor we have begun.ทราวิส นายก็เดินหน้าตามแผนตามที่เราตกลงไว้
Yes, all in my endeavor to keep us alive-- a debt you can now repay by going to Binghamton.ใช่, ทั้งหมดที่ฉันทำก็เพื่อให้เรายังมีชีวิตอยู่ คุณควรจะตอบแทนโดยการไปที่บริงแฮมตันนะ

endeavor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋进[fèn jìn, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, 奋进 / 奮進] endeavor
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 灵感 / 靈感] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor
[xuān, ㄒㄩㄢ, 佡] make effort, endeavor
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 奋进号 / 奮進號] space shuttle Endeavor
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, 戳力] to work toward; to endeavor; an attempt

endeavor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem)
努める(P);勉める;力める[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) to endeavor (endeavour); to try; to strive; to make an effort; to exert oneself; to be diligent; (P)
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
努力[どりょく, doryoku] (n,vs) great effort; exertion; endeavour; endeavor; effort; (P)
励む[はげむ, hagemu] (v5m) to be zealous; to brace oneself; to endeavour; to endeavor; to strive; to make an effort; (P)
勤しむ[いそしむ, isoshimu] (v5m) to endeavor; to endeavour; to work hard (at)
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P)

endeavor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endeavor
Back to top