ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attempt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attempt*, -attempt-

attempt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attempt (n.) ความพยายาม See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ Syn. try, endeavor
attempt (vt.) พยายาม See also: หาทาง, ขวนขวาย Syn. try, endeavor
English-Thai: HOPE Dictionary
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
attempt(n) ความพยายาม,การทดลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attemptพยายาม, การพยายาม (กระทำความผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพยายาม (n.) attempt
ขวนขวาย (v.) attempt See also: struggle, try Syn. พากเพียร
ความพยายาม (n.) attempt See also: try, endeavor Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร
ความพากเพียร (n.) attempt See also: try, endeavor Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ
ความพากเพียร (n.) attempt See also: endeavor, try Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความอุตสาหะ Ops. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน
ความมานะบากบั่น (n.) attempt See also: try, endeavor Syn. ความอุตสาหะ, ความพากเพียร
ความเพียร (n.) attempt See also: endeavor, try Syn. ความพยายาม, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ Ops. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน
ความเพียรพยายาม (n.) attempt See also: endeavor, try Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ Ops. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน
ตะเกียกตะกาย (v.) attempt See also: struggle, try Syn. ขวนขวาย, พากเพียร
อุปกรม (n.) attempt Syn. การพยายาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will attempt to curb my oratory and make my questions brief.{\cHFFFFFF}ฉันจะพยายามที่จะลดการปราศรัยของฉัน และทำให้ฉันคำถามสั้น ๆ
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?
He says that there's a plan for a rescue attempt with the help of some of the rebels.เขาว่ามีแผนจะช่วยนาย พร้อมความช่วยเหลือจากกลุ่มต่อต้าน
Just the same, an attempt to recover the Grail is currently underway.อย่างไรก็ตาม, ความพยายาม ที่จะค้นหาจอก ได้ดำเนินไปแล้วในขณะนี้
Do not attempt to reach family.'อย่าพยายามกลับไปหาครอบครัว'
Do not attempt to reach any of the rescue stations.'อย่าพยายามไปขอความช่วยเหลือ จากหน่วยกู้ภัยใดๆ'
I got pregnant for the worst reason imaginable, a last attempt to hang on.ฉันตั้งท้องด้วยเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจะยึดเอาไว้
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers!และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน!
And I will strike down upon thee with great vengeance... and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดี ... และความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม
My fourth escape attempt brings me no closer to my goal.การหนีครั้งที่สี่ ก็ไม่ใกล้เป้าหมายเลย

attempt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 戊戌政变 / 戊戌政變] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
企图[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ, 企图 / 企圖] attempt
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
太子丹[Tài zǐ Dān, ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
燕太子丹[Yān Tài zǐ Dān, ㄧㄢ ㄊㄞˋ ㄗˇ ㄉㄢ, 燕太子丹] Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC
戳力[chuō lì, ㄔㄨㄛ ㄌㄧˋ, 戳力] to work toward; to endeavor; an attempt

attempt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something
せんとする[, sentosuru] (exp,vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts
恐喝未遂[きょうかつみすい, kyoukatsumisui] (n) attempted extortion; extortion attempt
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923)
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
図南[となん, tonan] (n) (arch) large undertaking attempted in a far-off land
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither
闇夜に鉄砲[やみよにてっぽう, yamiyoniteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
闇夜の礫[やみよのつぶて, yamiyonotsubute] (exp) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
闇夜の鉄砲[やみよのてっぽう, yamiyonoteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดลอง English: to attempt

attempt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรากรม[n.] (barākrom) EN: attempt ; perseverance FR:
การพยายามฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān phayāyā) EN: suicide attempt FR: tentative de suicide [f]
การพยายามกระทำความผิด[n. exp.] (kān phayāyā) EN: attempt FR: tentative [f]
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[n.] (khwām phayā) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour ; endeavor (Am.) ; bid FR: effort [m] ; tentative [f]
ความเพียร[n.] (khwām phīen) EN: attempt FR:
ความเพียรพยายาม[n. exp.] (khwām phīen) EN: attempt FR:
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāh) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence FR:
ก่อการกบฎ[v. exp.] (køkān kabot) EN: revolt ; attempt a coup d'état FR:
ลอง[v.] (løng) EN: try ; give a try ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyām) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance FR:
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
ปรักมะ[n.] (parakkama) EN: attempt FR:
ปรากรม[n.] (parākrom) EN: attempt FR:
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตะเกียกตะกาย[v.] (takīektakāi) EN: attempt ; struggle ; try FR:
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser

attempt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Rettungsversuch {m}rescue attempt
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Leseversuch {m}attempt to read
Rekordversuch {m}attempt on the record
Schutzbehauptung {f}attempt to justify one's behaviour
Vermittlungsversuch {m}attempt at mediation
Solo {n} [sport]solo attempt; solo run

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attempt
Back to top