ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquiesce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquiesce*, -acquiesce-

acquiesce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquiesce (vi.) ยอมทำตาม See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ Syn. consent, comply, submit
acquiesce in (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย Syn. agree to
acquiesce to (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย Syn. agree to
acquiescence (n.) การยอมตาม See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง Syn. submission, resignation
English-Thai: HOPE Dictionary
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he requests anything, don't acquiesce.ถ้าเขาร้องขออะไร อย่าไปให้
In order to guarantee Captain Bryson's acquiescence,เพื่อที่จะรับประกันว่ากัปตันไบรสัน มีความยินยอมพร้อมใจ
The end of a regime that acquiesces to disorder.ในตอนท้ายของระบอบการ ปกครอง ที่ยินดีที่จะผิดปกติ

acquiesce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイエス;アクウィエス[, akuiesu ; akuuiesu] (n) acquiesce
黙従[もくじゅう, mokujuu] (n,vs) acquiesce
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P)

acquiesce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield FR: transiger ; concéder
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitā) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen FR:
สมยอม[v.] (somyøm) EN: consent ; acquiesce FR:
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer
ยอมตาม[v. exp.] (yøm tām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord ; consent FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre ; consentir
ยอมทำตาม[v. exp.] (yøm tham tā) EN: acquiesce FR:
ดุษณี[n.] (dutsanī) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ดุษณีภาพ[n.] (dutsanīphāp) EN: silent acceptance ; quiet acquiescence FR:
ยอมตกลง[v. exp.] (yøm toklong) EN: accept FR: acquiescer

acquiesce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ergeben {adv}acquiescently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquiesce
Back to top