ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disrupting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disrupting*, -disrupting-

disrupting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境ホルモン[かんきょうホルモン, kankyou horumon] (n) hormone-disrupting chemicals

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disrupting
Back to top