ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acknowledge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acknowledge*, -acknowledge-

acknowledge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acknowledge (vt.) ขอบคุณ See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge (vi.) ขอบคุณ See also: แสดงความขอบคุณ Syn. thank
acknowledge (vt.) ตอบรับ See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge (vi.) ตอบรับ See also: แจ้งว่าได้รับ Syn. reply to, answer, respond to
acknowledge (vi.) ยอมรับ Syn. accept, recognize
acknowledge (vt.) ยอมรับ
acknowledge as (phrv.) ยอมรับว่าเป็น See also: ยอมรับ Syn. accept as
acknowledged (adj.) เป็นที่ยอมรับ Syn. accepted, approved
acknowledged (adj.) เป็นที่รับรู้ See also: เป็นที่รับทราบ
acknowledgement (n.) การยอมรับ Syn. acknowledgment
acknowledgement (n.) การแสดงความขอบคุณ Syn. acknowledgment, appreciation, gratefulness
acknowledgement (n.) การแสดงว่าได้รับ See also: การรับรู้ Syn. acknowledgment
acknowledgement (n.) ใบตอบรับ See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ Syn. acknowledgment
English-Thai: HOPE Dictionary
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับทราบ (v.) acknowledge See also: be aware, be informed Syn. ทราบ, รับรู้
รับรู้ (v.) acknowledge See also: recognize, be aware of Syn. รับทราบ
การรับทราบ (n.) acknowledgement Syn. การรับรู้
การรับรู้ (n.) acknowledgement
กิตติกรรมประกาศ (n.) acknowledgement See also: repute, recognized virtues
เอกสารตอบรับ (n.) acknowledgement Syn. ใบตอบรับ
ใบตอบรับ (n.) acknowledgement
วิชชา 3 (n.) three-acknowledgement group
เป็นที่รับรอง (adj.) be acknowledged See also: be recognized, be accepted, be acceptable Syn. เป็นที่ยอมรับ
เป็นที่รับรู้ (adj.) be acknowledged See also: be recognized, be accepted, be acceptable Syn. เป็นที่ยอมรับ, เป็นที่รับรอง
ไตรวิชชา (n.) three-acknowledgement group Syn. วิชชา 3
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell Omaha to acknowledge and stand by.แจ้งโอมาฮ่าด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมไว้
GLG-20s acknowledge programming and compliance.GLG-20 ยืนยัน การโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ
What happened here was a miracle, and I want you to fucking acknowledge it!สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นความมหัศจรรย์และฉันต้องการให้คุณร่วมเพศยอมรับมัน!
I didn't say I respect the laws. I acknowledge a cop's authority.ฉันไม่ได้พูดว่าฉันเคารพกฏหมาย / ฉันยอมรับในหน้าที่ของตำรวจ
By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.และด้วยประกาศนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง การแต่งงานของเขากับพอร์ช่า ชาร์นีย์ และรับรองความเป็นมนุษย์ของเขา
"Believed to be the work of Dark wizards or witches Gringotts goblins acknowledge the breach but insist nothing was taken.เชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อมดดำ หรือ แม่มดไร้นาม กริงกอตส์ก๊อบลินซึ่งรับทราบ ยืนยันไม่มีอะไรหาย
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง
There should be no more sons refusing their fathers, and brothers refusing to acknowledge each other.ไม่ควรมีลูกชายคนไหนที่ปฏิเสธพ่อของเขา และพี่น้องก็ไม่ควรปฏิเสธซึ่งกันและกัน
She don't even acknowledge her friends?เธอไม่ยอมรับเพื่อนของเธอเหรอเนี่ย?
They refused to acknowledge that this was an act of terrorism.พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่านี่คือการก่อการร้าย
Miss D'Agostino, do you acknowledge the gentleman standing before you as your fiancé and future husband?ว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีของคุณ

acknowledge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜人为师[bài rén wéi shī, ㄅㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄕ, 拜人为师 / 拜人為師] to acknowledge as one's teacher
臣服[chén fú, ㄔㄣˊ ㄈㄨˊ, 臣服] to acknowledge allegiance to (some regime); to serve
懒得搭理[lǎn de dā lǐ, ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄚ ㄌㄧˇ, 懒得搭理] not wishing to acknowledge sb; unwilling to respond
认知[rèn zhī, ㄖㄣˋ ㄓ, 认知 / 認知] cognition; to acknowledge
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore

acknowledge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクノリッジ[, akunorijji] (n) {comp} acknowledge
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK
了承済み[りょうしょうずみ, ryoushouzumi] (adj-no) acknowledged; accepted; agreed
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P)
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P)
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P)
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P)
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] (n) acknowledge; ACK
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp,v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P)
自認[じにん, jinin] (n,vs,adj-no) admission; (self-)acknowledgment; (self-)acknowledgement
認定[にんてい, nintei] (n,vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P)
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment)
請け書;請書[うけしょ, ukesho] (n) written acknowledgement; written acknowledgment; receipt
Japanese-English: COMDICT Dictionary
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK)
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK)

acknowledge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of ; know ; be informed ; take cognizance (of) FR: reconnaître ; admettre
รับทราบ[v.] (rapsāp) EN: acknowledge ; be aware ; be informed FR: reconnaître ; être informé
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express thanks ; acknowledge FR:
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai m) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity FR:
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
ยกนิ้ว[v.] (yokniu) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent FR: lever le pouce
ยอมรับ[v. exp.] (yøm rap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce ; concede FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer ; concéder ; reconnaître ; tolérer
ยอมรับผิด[v. exp.] (yøm rap phi) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess FR: reconnaître ses torts
ใบตอบรับ[n. exp.] (bai tøprap) EN: acknowledgement FR:
เอกสารตอบรับ[n. exp.] (ēkkasān tøp) EN: acknowledgement FR:
จดหมายต้อนรับ[n. exp.] (jotmāi tønr) EN: letter of acknowledgement FR:
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception ; acknowledgement ; cognition ; awareness FR: perception [f]
การรับรู้การเป็นหนี้[n. exp.] (kān raprū k) EN: acknowledgement of indebtedness FR:
การแสดงความขอบคุณ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: acknowledgement FR: reconnaissance [f]
การยอมรับ[n.] (kān yøm rap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission ; recognition FR: acceptation [f] ; admission [f]
กิตติกรรมประกาศ[n.] (kittikampra) EN: acknowledgement FR:
รับทราบ[adj.] (rapsāp) EN: acknowledged FR:
ไตรวิชชา[n.] (traiwitchā) EN: three-acknowledgement group FR:

acknowledge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Auftragsbestätigung {f}acknowledgement of order [Br.]; acknowledgment of order [Am.]
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Eingangsbestätigung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.]
Quittungsanforderung {f}acknowledgement request [Br.]; acknowledgment request [Am.]
Schuldanerkenntnis {f}acknowledgement of debt
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acknowledge
Back to top