ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

receiving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *receiving*, -receiving-

receiving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
receiving (n.) การรับ See also: การรับเอามา Syn. taking
receiving (n.) การได้รับ Syn. acceptance
receiving wire (n.) สายอากาศ See also: เสาอากาศ Syn. aerial

receiving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
对方[duì fāng, ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ, 对方 / 對方] counterpart; other person involved; opposite side; other side; receiving party
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
接受者[jiē shòu zhě, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄓㄜˇ, 接受者] recipient; person receiving sth

receiving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
受け口;受口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot
受け皿[うけざら, ukezara] (n) (1) saucer; (2) receptacle for things; receiving something (e.g. funds); (P)
受け箱[うけばこ, ukebako] (n) box set at a gate of a home or near the front door, used for receiving deliveries of newspapers, mail, milk, etc.
受発注[じゅはっちゅう, juhacchuu] (n) receiving orders (for goods, etc.)
受納[じゅのう, junou] (n,vs) acceptance; receiving
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
式叉摩那[しきしゃまな, shikishamana] (n) probationary nun (undergoing a two-year probationary period before receiving ordainment) (san
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed
棚から牡丹餅;棚からぼた餅[たなからぼたもち, tanakarabotamochi] (exp) receiving a windfall; having an unexpected piece of good luck
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor
着信局[ちゃくしんきょく, chakushinkyoku] (n) receiving post office
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming
応対[おうたい, outai] (n,vs) receiving; dealing with; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受け手[うけて, ukete] receiving side
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver
受信側SPM[じゅしんがわSPM, jushingawa SPM] receiving SPM
受信側SS利用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user
受信側TS利用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system
着信[ちゃくしん, chakushin] receiving, incoming

receiving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การพูดโทรศัพท์[n. exp.] (kān phūt th) EN: telephoning ; phoning ; making a telephone call ; making or receiving a call FR: communication téléphonique [f]
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khø) EN: receiving stolen goods FR:
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (khamsang ph) EN: receiving order ; court trust FR:

receiving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section
Annahmestelle {f}receiving office
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า receiving
Back to top