ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*very*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น very, -very-

*very* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affecting everyone (adj.) ทั่วทั้งหมด Syn. universal, general
antislavery (adj.) ที่ต่อต้านระบบทาส
at every turn (idm.) ทุกหนแห่ง See also: ทุกที่
be very bad (vi.) แย่มาก (คำสแลง) See also: เลวร้าย
bravery (n.) ความกล้าหาญ Syn. courage Ops. cowardice
carvery (n.) ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกย่างเป็นหลัก
cash on delivery (adj.) ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ Syn. cash down, money down
converyance (n.) ยานพาหนะ See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน Syn. transport
delivery (n.) การคลอดลูก Syn. childbirth, labor
delivery (n.) การส่ง See also: การส่งสินค้า, การส่งสาร Syn. conveyance, transfer
delivery into legal custody (n.) การส่งมอบตัว See also: การส่งตัวผู้ร้าย
delivery room (n.) ห้องคลอด
delivery room (n.) ห้องยืมคืนหนังสือ (ในห้องสมุด)
deliveryman (n.) คนส่งสินค้า See also: คนส่งของ Syn. courier, errand boy, messenger
discovery (n.) การค้นพบ See also: การเปิดเผย Syn. exposure, disclosure
every (adj.) แต่ละ See also: ทุกๆ Syn. each
every (adj.) ทั้งหมด Syn. all, whole
Every cloud has a silver lining. (idm.) ในสิ่งที่เลวร้ายยังพอมีสิ่งที่ดีปรากฏอยู่
every day (adv.) แต่ละวัน See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า
every day (adj.) ทุกวัน See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน Syn. diurnal
every day (adv.) ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน See also: ไม่หยุดหย่อน, ไม่เว้นแต่ละวัน
every day (adj.) ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน See also: ประจำวัน Syn. daily
every inch a something (idm.) อย่างสมบูรณ์ See also: ทุกกระเบียดนิ้ว
every inch the something (idm.) อย่างสมบูรณ์ See also: ทุกกระเบียดนิ้ว
every last one (idm.) ทุกคน See also: ไม่ยกเว้นใคร
every living soul (idm.) ทุกคน
every minute counts (idm.) ทุกนาทีมีค่า
every moment counts (idm.) ทุกนาทีมีค่า
every morning (adv.) ทุกเช้า Syn. in the mornings
every night (adj.) ทุกคืน Syn. at night, by night
every night (adv.) ทุกคืน Syn. at night, by night
every nook and cranny (idm.) ทุกซอกทุกมุมในที่นั้น
every now and again (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
every now and then (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
every once in a while (idm.) เป็นครั้งคราว See also: บางครั้ง
every one of (adj.) ทุกๆ See also: ทุก, ใดๆ Syn. each, any
every other (adj.) ซึ่งสลับกัน See also: สลับ Syn. every second
every person (pron.) ทุกคน See also: ทุกท่าน Syn. everybody
every second (adj.) ซึ่งสลับกัน See also: สลับ Syn. every other
every so often (idm.) บางครั้งบางคราว See also: บางครั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง,เก็บเงินเมื่อได้รับของ
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
delivery roomn. ห้องคลอด
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
everybodypron. ทุกคน
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
everyonepron. ทุกคน
everyplacepron.,n. ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,สิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง.
everywayadv. ทุกวิถีทาง
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery
livery(ลิฟ'เวอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดพิเศษ ,อาชีพเลี้ยงม้าหรือดูแลม้าให้แขกหรือคนจ้าง,การโอนทรัพย์สิน, Syn. suit
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
revery(เรฟ'เวอรี) n., (pl., See also: ries) = reverie (ดู)
silvery(ซิล'เวอะรี) adj. คล้ายเงิน,มีสีเงิน,มีเสียงเงิน,ประกอบด้วยหรือหุ้มหรือชุบเงิน, See also: silveriness n.
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์
very(เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น, Syn. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
English-Thai: Nontri Dictionary
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
DELIVERY delivery room(n) ห้องคลอด
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
everybody(n) ทุกคน
everyday(adj) ทุกวัน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
everyone(n) ทุกคน
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน
slavery(n) ความเป็นทาส
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย
very(adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
argentate; argenteus; silveryสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
delivery๑. การคลอด [มีความหมายเหมือนกับ accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocus]๒. การเอาออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delivery room; room, birthห้องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
recoveryการกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
silvery; argentate; argenteusสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
very commonค่อนข้างมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
very high frequency (VHF)ความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VHF (very high frequency)วีเอชเอฟ (ความถี่สูงมาก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VLSI (very large scale integration)วีแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงมาก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Blood Delivery Unit, Extracorporealหน่วยนำเลือดออกนอกร่างกาย [การแพทย์]
Deliveryการทำคลอด,การคลอด,เด็กเกิด,คลอด,ระยะคลอด [การแพทย์]
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
farm delivery efficiencyfarm delivery efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recoveryการนำกลับคืนการสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Slaveryการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
V.I.P (abbr.) บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person) See also: คนดัง, คนใหญ่คนโต Syn. celebrity, notable
vhf (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. VHF
VHF (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. vhf
VIP (sl.) คนสำคัญ (มาจาก very important person)
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
กลางเก่ากลางใหม่ (adj.) not very new nor old See also: half new, neither old or new, half-worn
ข่มท้อง (v.) press the abdomen to facilitate delivery of an infant
ครึ้มฝน (v.) be very cloudy Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน (v.) be very cloudy Syn. ครึ้มฝน Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ถึงไหนถึงกัน (adv.) until the very end See also: up to the last, until the last, entirely, terminably, finally, ultimately Syn. จนถึงที่สุด
ยากเย็น (v.) be very difficult See also: be complicated, be very hard Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ Ops. ง่ายดาย
ยากเย็นแสนเข็ญ (v.) be very difficult See also: be complicated, be very hard Ops. ง่ายดาย
หนักหน้า (v.) be very responsible See also: act responsibly
หรรษา (v.) be very pleased See also: be delighted, rejoice Syn. สุขสันต์, รื่นเริง Ops. เศร้า, ทุกข์
หิวงั่ก (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวซ่ก Ops. อิ่มแปล้
หิวจัด (v.) be very hungry See also: be starving, be ravenous, be famished Syn. หิวมาก
หิวซ่ก (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวงั่ก Ops. อิ่มแปล้
หิวมาก (v.) be very hungry See also: be starving, be ravenous, be famished
หิวโซ (v.) be very hungry See also: be starving, be peckish, be famished, be ravenous Syn. หิวงั่ก, หิวซ่ก Ops. อิ่มแปล้
อุโบสถ (n.) pray in every fortnight
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
Don't believe everything you readอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เธออ่าน
I'm very proud of you, sonพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก
You are the same as everybody elseเธอเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
You are a very sick personแกมันอาการหนักเอามากๆ
I've lived in very big cities for most of my lifeฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากมาเกือบตลอดชีวิต
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
You're a very creative personคุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
I'm very busy these daysหลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
Right now I'm not very good at itตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
Do you watch TV very often?คุณดูทีวีบ่อยมากไหม?
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
I thought it was very boringฉันคิดว่ามันน่าเบื่อมาก
Well, thank you very muchดีเลย ขอบคุณมากๆ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
It's been a very weird nightมันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig uр everything in sightเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ทุกอย่างอยู่ในสายตา
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง
Oh, it was very easy.โอ้มันเป็นเรื่องง่ายมาก
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน
We're very much alike.เรามีความเหมือนกันอยู่มาก
Don't worry, I've fixed everything. Wait and see.ไม่เป็นไร ฉันรับผิดชอบเอง รอดูล่ะกัน
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน

*very* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
四处[sì chù, ㄙˋ ㄔㄨˋ, 四处 / 四處] all over the place; everywhere and all directions
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, 艰巨 / 艱巨] arduous; terrible (task); very difficult; formidable
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
[mán, ㄇㄢˊ, 蛮 / 蠻] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, 英勇] bravery; gallant; valiant
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, 七零八落] (成语 saw) everything broken and in disorder
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, 不胜 / 不勝] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
甚巨[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚巨] considerable; substantial; very great
甚钜[shèn jù, ㄕㄣˋ ㄐㄩˋ, 甚钜 / 甚鉅] considerable; substantial; very great
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
不怎么[bù zěn me, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙, 不怎么 / 不怎麼] not very; not particularly
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, 日用] daily expenses; of everyday use
交割[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, 交割] delivery (commerce)
交货期[jiāo huò qī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧ, 交货期 / 交貨期] delivery period
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service
寄递[jì dì, ㄐㄧˋ ㄉㄧˋ, 寄递 / 寄遞] delivery (of mail)
产房[chǎn fáng, ㄔㄢˇ ㄈㄤˊ, 产房 / 產房] delivery room (in hospital); labour ward
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
个个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, 个个 / 個個] each one individually; each and every; same as 各個|各个
各国[gè guó, ㄍㄜˋ ㄍㄨㄛˊ, 各国 / 各國] each country; every country; various countries
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
有教无类[yǒu jiào wú lèi, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄠˋ ˊ ㄌㄟˋ, 有教无类 / 有教無類] education for everyone, irrespective of background
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 寥] empty; lonesome; very few
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, 乱七八糟 / 亂七八糟] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy

*very* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
オリンピア祭[オリンピアさい, orinpia sai] (n) (See オリンピック) Festival of Zeus (held at Olympia every four years from 776 BCE to 393 BCE)
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots
お先真っ暗;御先真っ暗[おさきまっくら, osakimakkura] (adj-na,adj-no,n) (of the future) very bleak; dim
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite)
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
かんかん怒る[かんかんおこる, kankan'okoru] (v5r) to get very mad
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
コレクトオンデリバリー[, korekutoonderibari-] (n) collect on delivery
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
受渡し検査[うけわたしけんさ, ukewatashikensa] delivery test
受渡し試験[うけわたししけん, ukewatashishiken] delivery test
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
後退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery
後退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
物理的配達システム[ぶつりてきはいたつシステム, butsuritekihaitatsu shisutemu] Physical Delivery System, PDS
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
物理的配達郵便局アドレス構成要素[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくアドレスこうせいようそ, butsuritekihaitatsuyuubinkyoku adoresu kouseiyouso] physical delivery office address components
物理的配達郵便局名[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくめい, butsuritekihaitatsuyuubinkyokumei] physical delivery office name
物理的配達郵便局番号[ぶつりてきはいたつゆうびんきょくばんごう, butsuritekihaitatsuyuubinkyokubangou] physical delivery office number
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR
要求配信方法[ようきゅうはいしんほうほう, youkyuuhaishinhouhou] requested preferred delivery method
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery
配信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery
配信不能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report
配信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
配信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything

*very* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
อากาศหนาวจัด[n. exp.] (ākāt nāo ja) EN: very cold FR: froid intense [m]
อากาศร้อนจัด[n. exp.] (ākāt røn ja) EN: very hot FR: chaleur torride [f] ; chaleur caniculaire [f]
อนรรฆ[adj.] (anak) EN: priceless ; very valuable FR:
อเนจอนาถ[v.] (anēt-anāt) EN: be very sad FR:
เอาละ[interj.] (aola) EN: ok ; all right ; very well ; now then FR: Bon ! ; Parfait !
เอาเรื่อง[adv.] (aoreūang) EN: very ; extremely FR:
อภิณห-[pref.] (aphinha-) EN: everyday FR:
อภิราม[adj.] (aphirām) EN: very satisfied FR: très satisfait
อาบเอิบ[adj.] (āp-oēp) EN: contented ; very pleased ; elated FR:
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿ) EN: delivery order ; D/O FR:
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song si) EN: delivery order FR:
ใบตราส่ง[n.] (baitrāsong) EN: delivery order FR:
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: very ticklish ; oversensitive to tickles FR: très chatouilleux
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
บ่อย ๆ = บ่อยๆ[adv.] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often FR: très souvent ; fréquemment ; souvent
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat) EN: delivery service FR: service de livraison [m]
บริการส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [f]
บริการส่งถึงที่[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison sur place [f]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon sam) EN: v.i.p. ; very important person FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชะลูด[adj.] (chalūt) EN: very tall ; tall and slender FR:
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoe) EN: payable on delivery FR:
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
เฉียบพลัน[adj.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe ; acute ; sudden FR:
เฉียว[X] (chīo) EN: very FR:
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit praj) EN: daily life ; everyday life FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; for ; in every part of FR: durant ; à travers
ดำปึ้ด[adj.] (dam peut) EN: very dark ; inky dark FR:
ดำปี๋[adj.] (dam pī) EN: jet-black ; very black ; pitch -black FR:
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
เดลิเวอรี่ = เดลิเวอร์รี่[n.] (dēlīwoērī) EN: delivery FR: livraison [f]
ดึกดื่น[X] (deukdeūn) EN: very late at night FR:
ดึกมาก[X] (deuk māk) EN: very late at night FR:

*very* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
Frühlieferung {f}early delivery
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis
Rückspeisung {f}energetic recovery system
Energierückgewinnung {f}energy recovery; energy recuperation
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence
Zangengeburt {f} [med.]forceps delivery
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms
Fund {m} (eines Schatzes)discovery
zartbesaitet {adj} | zartbesaitet seinhighly sensitive | to be very sensitive
Fehllieferung {f}incorrect delivery
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
minimal {adj}very small; very low; marginal
höchstwahrscheinlich; sehr wahrscheinlich {adv}most likely; very likely; quite likely; more than likely
Paketzustellung {f}parcel delivery
Pfennig {m} | jeden Pfenning umdrehenpfennig | to count every penny; to watch every penny [fig.]
Fundstelle {f}place of recovery; place where sth. was found
Postzustellung {f}postal delivery
Erholzeit {f} eines Zeitgliedes [techn.]recovery time
Lieferumfang {m}scope of delivery
Inkataucher {m} [ornith.]Silvery Grebe
Silberfischer {m} [ornith.]Silvery Kingfisher
Silbertangare {f} [ornith.]Silvery Tanager
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful
bitterböse {adj}very angry
Beförderungsentgelt {n}delivery fee
Kreißsaal {m}delivery room
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Lieferprogramm {n}delivery program
Warenlieferung {f}delivery of goods
hin und wieder; sporadisch {adv}every once (in) a while
tagtäglich {adv}every day

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *very*
Back to top