ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exposure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exposure*, -exposure-

exposure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exposure (n.) การค้นพบ See also: การเปิดเผย Syn. disclosure
exposure (n.) การเปิดเผย See also: สิ่งที่เปิดเผย Syn. disclosure
exposure (n.) การค้นพบน้ำมัน See also: การค้นพบสายแร่ Syn. discovery, gold strike
English-Thai: HOPE Dictionary
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
English-Thai: Nontri Dictionary
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exposureการเปิดรับ, การสัมผัส, การอาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposureการเปิดช่องรับแสง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายนึ่ง (v.) be withered by exposure to sunlight See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย"
We worked him up the wazoo for everything from drug exposure to diabetes.เราเอาเขาออกจากกองขยะ / เพื่อให้ห่างจากทุกอย่าง... ...ห่างจากการใช้ยาแก้เบาหวาน / เราไม่ได้อะไรเลย
You have risked the exposure of our world.พวกเธอเสี่ยงต่อการเปิดเผย เรื่องของพวกเรา
Continued exposure to the approaching storm is deadly.การผจญพายุกลางแจ้งอาจถึงตายได้
That's too much exposure in front of House of God.มันไม่เหมาะสมเลยนะที่จะแก้ผ้าอาบแดด ต่อหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน.
He's had some kind of reaction to exposure from the cloud.เขาได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดจากเมฆนั่น.
An exposure to a lethal gas leads to a heart attack.การได้รับก๊าซ ทำให้เกิดหัวใจวาย
Tell Dr. Torres to follow exposure protocol for children.บอกดร.ทอเรสเรื่อง การเปิดเผยสัญญาเบื้องต้นสำหรับเด็กด้วย
Bare back,bare legs.Increases exposure Tenfold over bare feet.แผ่นหลังกับขาเปลือยๆ,ไปเพิ่มพื้นผิวของเท้าเปล่าๆ
Meanwhile, mystery surrounds the fate of David Webb, also known as Jason Bourne, the source behind the exposure of the Black briar program.ขณะเดียวกัน ก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเดวิด เว็บ หรือรู้จักกันในชื่อ เจสัน บอร์น ผู้เป็นแหล่งข่าวเบื้องหลังการเปิดโปงโครงการนี้
All right, we need to move that body to out Exposure Control facility, then test all personnel who've come in contact with her for possible contamination.เราต้องย้ายศพออกไปห้องควบคุมการแผ่รังสี แล้วตรวจสอบการปนเปื้อนกับทุกคนที่เข้าใกล้และสัมผัสเธอ

exposure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ˇ, 重影] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
急性照射[jí xìng zhào shè, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 急性照射] acute exposure
应急照射[yīng jí zhào shè, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 应急照射 / 應急照射] emergency exposure
曝露[pù lù, ㄆㄨˋ ㄌㄨˋ, 曝露] expose; exposure
暴光[bào guāng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄤ, 暴光] exposure
曝光[pù guāng, ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ, 曝光] exposure
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing
光冲量[guāng chōng liàng, ㄍㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, 光冲量 / 光衝量] radiant exposure

exposure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film)
フルチン[, furuchin] (n) (sl) (vulg) full exposure of the penis (e.g. no trousers or pants)
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
外部被曝[がいぶひばく, gaibuhibaku] (n) external exposure (to radiation)
寒晒し[かんざらし, kanzarashi] (n) exposure to cold
洗い出し[あらいだし, araidashi] (n) washout; elimination; exposure (by washing things away)
疑似体験療法[ぎじたいけんりょうほう, gijitaikenryouhou] (n) exposure therapy
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
霜降り作り[しもふりづくり, shimofuridukuri] (n) (obsc) (See 霜降り) fish, chicken, shellfish, etc. blanched by exposure to boiling and then icy water
顕露[けんろ, kenro] (n,vs) discovery; detection; exposure
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P)
感光[かんこう, kankou] (n,vs,adj-no) exposure; sensitization; sensitisation
素っ破抜き[すっぱぬき, suppanuki] (n) exposure; disclosure; an "expose" (in a magazine)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
[けん, ken] (n,adj-na) (1) (arch) exposure; clarity; (n) (2) (abbr) (See 顕教) exoteric Buddhism

exposure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk ; exposure FR: risque [m] ; exposition [f]
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (khwām sīeng) EN: strategic exposure FR: risque comptable [m]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: foreign exchange exposure FR:
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: economic risk ; economic exposure FR: risque économique [f]
ตายนึ่ง[v.] (tāineung) EN: be withered by exposure to sunlight FR:
เวลาสัมผัส[n. exp.] (wēlā sampha) EN: exposure time FR:

exposure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention
Belichtungsdauer {f}duration of exposure
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure
Mehrfachbelichtung {f}multiple exposure
Südlage {f}southern exposure
Zeitaufwand {m}time exposure
Belichtungsmesser {m}exposure meter
Belichtungstabelle {f}exposure table
Bildzählwerk {n} [photo.]exposure counter
Lichtwert {m} (eines Films)exposure value
Bildzahl {f}number of exposures
Gewaltverherrlichung {f} in den Medienoverexposure of violence in the media

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exposure
Back to top