ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vhf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vhf*, -vhf-

vhf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vhf (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. VHF
VHF (abbr.) คลื่นวิทยุความถี่สูง (คำย่อ very high frequency) See also: คลื่นวิทยุช่วงความถี่ 30 - 300 เมกกะเฮิร์ตซ Syn. vhf
English-Thai: HOPE Dictionary
vhfabbr.very high frequency
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VHF (very high frequency)วีเอชเอฟ (ความถี่สูงมาก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now based on Dr. Bishop's analysis, the explosion is triggered by a specific VHF frequency.อยู่บนพื้นฐาน การวิเคราะห์ของ ดร.บิช็อป การระเบิดจะถูกเหนี่ยวไก ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง VHF
We're still waiting for Gordon to activate the VHF signal.เรายังต้องรอคอยกอร์ดอน ปล่อยสัญญาณคลื่น VHF
That-that's it. That's the VHF signal.นั่น--นั่นไง คลื่นสัญญาณวิทยุ VHF
Request you establish communications with my vessel on VHF channel 16, identifyyourself,over.ขอให้ติดต่อสื่อสารกับเรือของผม บนคลื่นความถี่สูงช่อง 16 ขอให้ประกาศตัวด้วย เปลี่ยน
I got a strong signal from the crystal vhf transmitter you hid in the speaker, and it can't be backtraced.ผมได้รับสัญญาณจากตัวส่งวีเอชเอฟ ที่คุณซ่อนไว้ในสปีกเกอร์ชัดเจน และมันสาวกลับมาหาเราไม่ได้
I just got to reconfigure the VHF output into a multiphasic sweep.ฉันเพียงแค่กำหนดค่าเอาท์พุท ฟี เอชเอฟ เข้าไปกวาด

vhf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚高频[shèn gāo pín, ㄕㄣˋ ㄍㄠ ㄆㄧㄣˊ, 甚高频 / 甚高頻] very high frequency (VHF)

vhf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF

vhf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vhf
Back to top