ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

courier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *courier*, -courier-

courier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courier (n.) ผู้ส่งสาร See also: คนเดินหนังสือ Syn. messenger
English-Thai: HOPE Dictionary
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Giuseppe Conlon, her brother-in-law... the courier who arrived with more explosives.Giuseppe Conlon, พี่ชายของเธอกฎหมายใน ... ผู้ส่งสาส์นมาถึง กับวัตถุระเบิดขึ้น
With the courier bills and DNA tests...ทั้งบิลพัศดุ และบิลตรวจ DNA.
The courier didn't show up.คนส่งเงินไม่มาตามนัด
We need you to courier this to Shanghai.เราอยากให้คุณนำของสิ่งนี้ไปเซี่ยงไฮ้ - เพชรเม็ดใหญ่งามมาก
A courier delivered this To me this morning.ต้องใช้รหัสผ่านมั้ยเจ้าคะ? รหัสผ่าน
He's a courier for a Ukraine diamond manufacturer.ตัวแทนของผู้ผลิตเพชร ในยูเครน
I mean, why would a diamond courier have diplomatic clearance?ผมหมายถึง ทำไมคนส่งเพชร ถึงผ่านจุดตรวจได้
How did your courier manage to get cleared past the diplomatic checkpoint?คุณทำยังไงให้คนส่งของ ของคุณ ผ่านจุดตรวจได้
Um, every courier is thoroughly checked out.อืม คนส่งของทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบ
And they've been passing the information via courier right under our noses.แล้วพวกเขาส่งผ่านข้อมูลกัน โดยใช้คนเดินเอกสาร ซึ่งอยู่ใต้จมูกเรานี่เอง
Um, a courier just dropped off the memory chip from the CAT scan machine Dr. Kaswell used to image Anok.อืม ทางคนส่งของเพิ่งส่ง ชิปหน่วยความจำมาให้ จากเครื่อง CAT สแกนที่ ดร.คาสเวล ใช้สร้างภาพเอน็อค
Ahmed Toubali, bicycle courier of Algerian descentทูบารี่ ผู้ส่งสารชาวอัลจีเรียน

courier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速递[sù dì, ㄙㄨˋ ㄉㄧˋ, 速递 / 速遞] courier

courier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーリエ[, ku-rie] (n) courier
クーリエサービス[, ku-riesa-bisu] (n) courier service
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service
飛脚[ひきゃく, hikyaku] (n) express messenger; postman; mailman; courier
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker

courier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sā) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald FR: messager [m]
ผู้ถือสาร[n. exp.] (phūtheū sān) EN: courier FR: messager [m]

courier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurierdienst {m}courier service

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า courier
Back to top