ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*truth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น truth, -truth-

*truth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gospel truth (n.) ความจริง See also: ความแน่แท้ Syn. gospel
light of truth (n.) การเปิดเผยของพระเจ้า See also: การแสดงให้เห็นความจริง
moment of truth (idm.) ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth (n.) ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
truth (n.) ความจริง
truth (n.) ข้อเท็จจริง
truth-value (n.) ค่าความจริง
truthful (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ถูกต้อง, จริงใจ
truthfully (adv.) ตามความจริง
truthfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจริงใจ
truthless (adj.) ไม่มีความจริง
truths (n.) ความจริง
untruth (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception, dishonesty Ops. honesty, frankness
untruthful (adj.) ที่พูดโกหก Syn. lying, dishonest, deceitful Ops. honest
untruthfulness (n.) การโกหก Syn. lie
English-Thai: HOPE Dictionary
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false
English-Thai: Nontri Dictionary
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truthความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
truth-valueค่าความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthความจริง [TU Subject Heading]
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับระลึกขึ้นได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
กลับรู้สึกตัวได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้ Ops. เสียสติ
ความจริง (n.) truth See also: fact, actuality Syn. ความเป็นจริง Ops. ความเท็จ
ความจริงอันเป็นที่สุด (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง
ความจริงแท้ (n.) truth See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness Syn. สัตย์
ความสัตย์ (n.) truth See also: trustworthiness, fact Syn. ความจริง
ความสัตย์จริง (n.) truth See also: trustworthiness, fact Syn. ความจริง
ค่าความจริง (n.) truth-value
ซ้อมค้าง (v.) bluff somebody into telling the truth See also: coax a secret out of somebody
ปรมัตถ์ (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
ประโยชน์อย่างยิ่ง (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
สมจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ
สัจจะ (n.) truth See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness Syn. สัตย์, ความจริงแท้
สัจธรรม (n.) the truth Syn. ความจริง
สัจธรรม (n.) (eternal) truth See also: dharmic truth, truth of the dharma
สัจธรรม (n.) (eternal) truth See also: dharmic truth, truth of the dharma
สำนึกได (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
สู้กับความจริง (v.) confront the truth See also: face reality
เนื้อความอย่างยิ่ง (n.) ultimate truth See also: perfection, perfect truth, highest truth, absolute truth, highest gain Syn. ประโยชน์อย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
เผชิญความจริง (v.) confront the truth See also: face reality Syn. สู้กับความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You expect me to tell the truth about…คุณหวังให้ฉันพูดความจริงเกี่ยวกับ...
I need to tell you the truth about your familyฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ
I will tell everyone the truth about what's going onฉันจะบอกความจริงกับทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
He doesn't dare to tell me the truthเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับฉัน
I just want to know the truthฉันแค่อยากจะทราบความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio.บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้รับ บอกความจริง, ปิโนคีโอ
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
"I want to know the truth, " she said.หล่อนพูดว่า"ฉันอยากจะรู้ความจริง"
She'd asked for the truth, so I let her have it.หล่อนขอความจริง ผมก็เลยบอกตามตรง
They don't know what the truth is!They don't know what the truth is!
I don't really know what the truth is.I don't really know what the truth is.
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย
Behold the truth that abides in us.ท่านคือสัจธรรมที่ผูกพันเราไว้
Reveal that truth unto that Maker.เราจะเเสดงสัจธรรม ให้เห็นเเจ้งทั่วหล้า
To speak the plain truth, it's getting pretty damn dull around here.พูดซื่อๆ ก็คือที่นี่ชักน่าเบื่อแล้ว
Is that the truth, sir? - What?- นั่นคือความจริงเหรอครับ

*truth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
[dì, ㄉㄧˋ, 谛 / 諦] examine; truth (Buddh.)
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 证明 / 證明] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, 逆耳之言] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear)
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
真值表[zhēn zhí biǎo, ㄓㄣ ㄓˊ ㄅㄧㄠˇ, 真值表] truth table
真善美[zhēn shàn měi, ㄓㄣ ㄕㄢˋ ㄇㄟˇ, 真善美] truth, goodness and beauty
文以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 文以载道 / 文以載道] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
实话[shí huà, ㄕˊ ㄏㄨㄚˋ, 实话 / 實話] truth
真理[zhēn lǐ, ㄓㄣ ㄌㄧˇ, 真理] truth
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, 逆耳] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths)

*truth* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth)
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth
喝破[かっぱ, kappa] (n,vs) (1) arguing someone down; scolding; rebuking; correcting; (2) proclaiming (the truth); expounding; (P)
嘘から出た誠[うそからでたまこと, usokaradetamakoto] (exp) (id) Truth comes out of falsehood
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.)
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth
有り体;有体[ありてい, aritei] (adj-na,n,adj-no) the unvarnished truth
本気[ほんき, honki] (adj-na,n,adj-no) seriousness; truth; sanctity; (P)
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P)
滅諦[めったい, mettai] (n) {Buddh} (See 四諦) truth of the cessation of suffering
目からウロコが落ちる;目から鱗が落ちる[めからウロコがおちる(目からウロコが落ちる);めからうろこがおちる(目から鱗が落ちる), mekara uroko gaochiru ( me kara uroko ga ochiru ); mekaraurokogaochiru ( me kara ur] (exp,v1) (See 目からウロコの落ちる) to see the light; to be awakened to the truth; to have the scales fall from one's eyes
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly
真偽[しんぎ, shingi] (n) truth or error; authenticity; (P)
真偽を確かめる[しんぎをたしかめる, shingiwotashikameru] (exp,v1) to make sure of the truth
真実に迫る[しんじつにせまる, shinjitsunisemaru] (exp,v5r) to close in on the truth
真実味[しんじつみ, shinjitsumi] (n) truth (veracity, authenticity) (e.g. of a report)
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter
空諦[くうたい, kuutai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of emptiness (holding that all things are void)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
真理値[しんりち, shinrichi] truth value
真理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth

*truth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
เอาเข้าจริง[adv.] (aokhaojing) EN: in truth; in reality FR: en vérité
อริยสัจ[n.] (ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pli) FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pli)
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen k) EN: distort the truth FR:
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จตุราริยสัจ[n.] (jaturāriyas) EN: The Four Noble Truths ; The Four Holy Truths FR:
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness FR:
ค่าความจริง[n. exp.] (khā khwāmji) EN: truth value FR:
ค้นหาความจริง[v. exp.] (khonhā khwā) EN: try and find out the truth FR:
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact FR: fait [m]
ขุดคุ้ยหาความจริง[v. exp.] (khutkhui hā) EN: dig for the truth ; unearth the truth FR:
ความจริง[n.] (khwām jing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความจริงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām jing ) EN: relative truth FR: vérité relative [f]
ความเป็นจริง[n. exp.] (khwām pen j) EN: truth ; fact ; reality FR: réalisme [m] ; réalité [f] ; vérité [f]
ใกล้ความจริง[X] (klai khwāmj) EN: near the truth FR:
กลับระลึกขึ้นได้[v. exp.] (klap raleuk) EN: come to realize the truth FR:
กลับรู้สึกตัวได้[v. exp.] (klap rūseuk) EN: come to realize the truth FR:
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ปฏิเสธความจริง[v. exp.] (patisēt khw) EN: deny reality ; refuse to admit the truth FR: nier la vérité
เผชิญความจริง[v. exp.] (phachoēn kh) EN: confront the truth FR:
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth FR: différer
พูดความจริง[v. exp.] (phūt khwāmj) EN: tell the truth FR: avouer ; dire la vérité
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful FR:
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ประโยชน์อย่างยิ่ง[n. exp.] (prayōt yāng) EN: ultimate truth FR:
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
สัจธรรม[n.] (satjatham) EN: truth ; reality FR: vérité [f]
สมจริง[adj.] (somjing) EN: realistic ; truthful FR: digne de foi
สมมติสัจจะ[n.] (sommotsatja) EN: conventional truth FR:
สู้กับความจริง[v. exp.] (sū kap khwā) EN: confront the truth FR:

*truth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth
Wahrheitsbeweis {m}proof of the truth
Truthahn {m}; Truthenne
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful
Wahrheitstabelle {f}truth table

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *truth*
Back to top