ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genuineness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genuineness*, -genuineness-

genuineness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genuineness (n.) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ความชอบธรรม Syn. authenticity

genuineness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)

genuineness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]

genuineness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echtheit {f}genuineness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genuineness
Back to top