ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

realistically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *realistically*, -realistically-

realistically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
realistically (adv.) อย่างใช้ได้จริง Syn. actually Ops. impractically

realistically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
surrealistisch {adv}surrealistically
unrealistisch {adv}unrealistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า realistically
Back to top