ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swift*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swift, -swift-

*swift* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swift (adj.) ฉับพลัน See also: ฉับไว, ทันที Syn. prompt, sudden
swift (adj.) ว่องไว See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว Syn. quick, fast, speedy, rapid
swift (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: อย่างทันควัน Syn. quickly, suddenly, rapidly
swift (n.) นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swift (n.) จิ้งจก See also: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว Syn. lizard
swift (n.) กระสวยด้าย See also: เครื่องกรอ Syn. reel, cylinder
swiftlet (n.) นกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น Syn. swift
swiftly (adv.) อย่างรวดเร็ว See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swiftness (n.) ความเร็ว Syn. speed, quickness
swiftness (n.) ความรีบเร่ง See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน Syn. quickness, rapidity
swiftness (n.) ความเร็ว Syn. speed, haste
swiftness (n.) ความรวดเร็ว See also: ความว่องไว Syn. celerity, activity, haste, hurry Ops. slowness, tardiness
swiftness (n.) ความเร็ว See also: ความรวดเร็ว Syn. rapidity, speed, quickness, rapidity
English-Thai: HOPE Dictionary
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid
English-Thai: Nontri Dictionary
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swiftsนกนางแอ่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปร๋อ (adv.) swiftly See also: quickly, dartingly, very fast Syn. จี๋
ปราด (adv.) swiftly See also: quickly, speedily, rapidly Syn. ปรี่, พุ่ง
ปรื๋อ (adv.) swiftly See also: quickly, dartingly, very fast Syn. ปร๋อ, จี๋
ปรูด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด
ปรูด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด
ปรูดปราด (adv.) swiftly See also: rapidly, quickly, speedily Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว
ปูลม (n.) swift land crab
ลม (n.) swift land crab Syn. ปูลม
วิ่งฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
วิ่งฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
หมับ (adv.) swiftly See also: quickly, rapidly
หมุบ (adv.) swiftly See also: quickly
แล่นฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Syn. วิ่งฉิว Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
แล่นฉิว (v.) go swiftly See also: speed, run quickly Syn. วิ่งฉิว Ops. ช้า, เชื่องช้า, เฉื่อย
ไว (adv.) swiftly See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A good student absorbs knowledge swiftly and wellนักเรียนที่ดีซึมซับความรู้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.ดีฉันไม่อาจจะเป็นคนที่แต่งตัว ประหลาด swiftest ในโลกแม้ในขณะที่ฉันไม่ได้ แขวนมากกว่า แต่ฉันดูเหมือนจะจำ กระบวนการ
Very much the way Jonathan Swift did... when he suggested that Irish peasants feed their babies to the rich.มากวิธีที่โจนาธานสวิฟท์ได้ ... เมื่อเขาชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านชาวไอริชอาหารทารกของพวกเขาจะอุดมไปด้วย
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน"
He'll come swifter and deadlier once he has her.เขาจะอันตรายกว่าเดิม ถ้าเขาได้นางไป
You have my word we will arrive swiftly and safely.พวกท่านคงทราบแล้วว่า เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
The state governor personally thanked the Umbrella Corporation for their swift action.ผู้ว่าการรัฐได้ขอบคุณบริษัทอัมเบลล่าเป็นการส่วนตัว.. สำหรับการกระทำอันรวดเร็ว
An ultimatum that was met with swift and surgically precise justice.มันก็ต้องเจอกับ การพิพากษาที่ เฉียบขาด และรวดเร็ว.
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
Movement must be gentle and swift, soft and continuous.วิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องลูกได้คือ สอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเอง เคลื่อนลำตัวไปช้าๆ
Take this observation. "Swifts on a fine morning in May, flying this way, that way,"ลองฟังตรงนี้นะครับ "ผ่านไปเช้าวันนึงอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคม โบยบินไปทางนั้นที ทางโน้นที"
There's a prophecy that tells of a creature, swift of foot white as snow.มีคำทำนายที่เล่าถึงสัตว์, มีเท้า่ที่ว่องไว... ขาวเหมือนหิมะ

*swift* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
雨燕[yǔ yàn, ㄩˇ ㄧㄢˋ, 雨燕] swift; Apodidae (the swift family)
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 駾] approach at swift gallop (on horses)
[yù, ㄩˋ, 淢] moat; swift current
剽悍[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, 剽悍] swift and fierce
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, 飘忽 / 飄忽] swiftly moving; fleet; to sway
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 快] fast; quick; swift
爽脆[shuǎng cuì, ㄕㄨㄤˇ ㄘㄨㄟˋ, 爽脆] frank and swift
[zhān, ㄓㄢ, 鸇] sparrow hawk; swift
劲急[jìng jí, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, 劲急 / 勁急] strong and swift
[zǎn, ㄗㄢˇ, 寁] swift

*swift* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer)
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus)
俊足(P);駿足[しゅんそく, shunsoku] (n,adj-no) (1) swift horse; fleet steed; fast runner; (2) talented person; brilliant person; (P)
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution
滔滔;滔々[とうとう, toutou] (adj-na,adj-t) flowing; swift; voluminous
燕巣[えんそう;えんず, ensou ; enzu] (n) (obsc) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup); edible bird's nest
燕窩[えんか;イェンウオ, enka ; ien'uo] (n) (uk) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup)
神速[しんそく, shinsoku] (adj-na,n) godspeed; swiftness
足速い[あしばやい, ashibayai] (adj-i) swift-footed; light-footed
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P)
針尾雨燕[はりおあまつばめ;ハリオアマツバメ, harioamatsubame ; harioamatsubame] (n) (uk) white-throated needletail (species of swift, Hirundapus caudacutus)
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus)

*swift* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; swiftly ; at full speed FR: rapidement
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
เชี่ยวกราก[adv.] (chīokrāk) EN: rapidly ; swiftly FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉิว[adv.] (chiu) EN: swiftly ; smoothly FR:
เฮ[v.] (hē) EN: swiftly flock FR:
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūap-hāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; all of a sudden FR:
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
แล่นฉิว[v. exp.] (laen chiu) EN: zip along ; go swiftly FR:
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
ลฆุ[adj.] (lakhu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift FR: rapide
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly FR:
หมับ[adv.] (map) EN: swiftly ; of a sudden FR:
หมับ ๆ = หมับๆ[adv.] (map-map) EN: swiftly ; quickly ; rapidly FR:
หมุบ[adv.] (mup) EN: swiftly ; fast ; rapidly FR:
นกแอ่น[n. exp.] (nok aen ) EN: swift FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[n. exp.] (nok aen bin) EN: swift FR:
นกแอ่นฟ้า[n. exp.] (nok aen fā) EN: treeswift FR:
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Whiskered Treeswift FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกแอ่นฟ้าหงอน[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Crested Treeswift FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา ; นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Grey-rumped Treeswift FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม[n. exp.] (nok aen hān) EN: Black-nest Swiftlet FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen kha) EN: typical swift FR:
นกแอ่นขนาดเล็ก[n. exp.] (nok aen kha) EN: swiftlet FR:
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok aen pha) EN: Himalayan Swiftlet FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกแอ่นรังดำ[n. exp.] (nok aen ran) EN: Black-nest Swiftlet FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen tap) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thø) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thø) EN: Dark-rumped Swift FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Great Crested Tern ; Crested Tern ; Swift Tern FR: Sterne huppée [f]
ผาด[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ผาด ๆ = ผาดๆ[v.] (phāt-phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly ; go quickly ; move swiftly ; speed FR: jeter un coup d'oeil
ผีเสื้อหนอนม้วนใบข้าวธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Common Branded Swift FR:
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility FR: rapidement
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement

*swift* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alexandersegler {m} [ornith.]Alexander's Swift
Andensegler {m} [ornith.]Andean Swift
Bengalensegler {m} [ornith.]Asian Palm Swift
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift
Chapmansegler {m} [ornith.]Chapman's Swift
Schornsteinsegler {m} [ornith.]Chimney Swift
Atiusalangane {f} [ornith.]Cook Island Swiftlet
Damarasegler {m} [ornith.]Bradfield's Swift
Diademsegler {m} [ornith.]Spot-fronted Swift
Fledermaussegler {m} [ornith.]Boehm's Spinetailed Swift
Himalayasalangane {f} [ornith.]Himalayan Swiftlet
Marianensalangane {f} [ornith.]Mariana Swiftlet
Marquessasalangane {f} [ornith.]Marquesan Swiftlet
Moosnestsalangane {f} [ornith.]Mossy Swiftlet
Schuppensegler {m} [ornith.]Mottled Swift
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet
Fahlsegler {m} [ornith.]Pallid Swift (Apus pallidus)
Palmensegler {m} [ornith.]African Palm Swift
Papuasalangane {f} [ornith.]Idenburg River Swiftlet
Papuasegler {m} [ornith.]New Guinea Spinetailed Swift
Einfarbsegler {m} [ornith.]Plain Swift
Zwergsalangane {f} [ornith.]Pygmy Swiftlet
Däumlingssegler {m} [ornith.]Pygmy Swift
Maussegler {m} [ornith.]Scarce Swiftlet
Rauchsegler {m} [ornith.]Sooty Swift
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenswift | swifter | swiftest
Schwalbensittich {m} [ornith.]Swift Parrot
Einfarbsalangane {f} [ornith.]Uniform Swiftlet
Riesensalangane {f} [ornith.]Waterfall Swift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swift*
Back to top