ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*strait*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strait, -strait-

*strait* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distrait (adj.) ไม่มีสมาธิ See also: ซึ่งสับสน, งุนงง, วิตกกังวล Syn. inattentive, oblivious Ops. attentive, mindful, wary
strait (n.) ช่องแคบ Syn. channel, gut
strait (n.) ความทุกข์ยากลำบาก See also: สภาพที่ลำบาก Syn. difficulty, distress, hardship
strait (adj.) ทุกข์ยากลำบาก Syn. distressed, difficult
strait (adj.) แคบ Syn. confined, narrow
strait (adj.) เคร่งครัด See also: เข้มงวด Syn. rigid, strict
strait-laced (adj.) พิถีพิถันมากไป Syn. strict, stiff, prudish
straiten (vt.) ทำให้ลำบาก Syn. confuse, perplex
straitjacket (n.) เสื้อผ้าสำหรับให้คนไข้ป่วยทางจิตที่คลุ้มคลั่งใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
English-Thai: Nontri Dictionary
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องแคบ (n.) straits See also: channel
ตกระกำลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ทุกข์ยาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't say about Jack Sparrow, but there's an island just south of the straits where I trade spice for delicious long pork.ก็ไม่แน่ใจหรอก แจ็ค สแพร์โรว์ แต่มีอยู่เกาะนึง ทางใต้แถวช่องแคบ ผมไปค้าเครื่องเทศแถวนั้น
Come on, it's like wearing a fucking strait jacket, man.มันเหมือนใส่เสื้อคนบ้าอยู่เลย เพื่อน
It matters not how strait the gateไม่สำคัญ ว่ารั้วจะแน่นหนาแค่ไหน
When she was here, she was kept in a straitjacket to stop her from hurting our staff.ตอนเธออยู่ที่นี่ เราต้องให้เธอสวมเสื้อที่ทำให้เธอขยับไม่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราครับ
I also think if he was ready for a straitjacket, he'd be grinning and saying, "Peter, you have to trust me."แถมยังพร้อมจะเข้าหลังตาแดงได้อีก เขาคงจะแสยะยิ้มแล้วก็บอกว่า "ปีเตอร์ นายต้องเชื่อใจฉัน"
We're in dire fuckin' straits here!เราอยู่ในสถานะการณ์ ลำบาก
This facility is located in the straits of Kamchatka, Northern Russia.บริษัทนี้ตั้งอยู่ในช่องแคบคัมชัทก้า ตอนเหนือของรัสเซีย
Mm. I'd rather see you in a straitjacket than a coffin.ฉํนยอมเห็นเธออยู่ในชุดเห่ยๆนี่ดีกว่าไปอยู่ในโลงนะ
♪ Gonna get out of this strait~จะออกไปจากเปลือกหุ้ม~
Anyway, my sister, she'd have me hauled off to the bunny ranch and put in one of them straitjackets. Then who'd be there to stop Warlow from coming after her?ช่างมันเหอะ น้องสาวของผม แล้วใครจะไปที่นั่นเพื่อหยุดวอลโล ให้ออกจากเธอ
With Edison's miracle of our age, we shall banish to history the straitjackets, the cold baths, the nausea machines, the floggings.ด้วยปาฏิหาริย์ของเอดิสันในยุคของเรา เราจะขับไล่สิ่งเหล่านี้ให้เป็นอดีต... เสื้อรัดแขน การอาบน้ำเย็นจัด เครื่องทำให้เวียนหัว
He broke through the straitjacket and bolted.เขาแหกเสื้อออกมาและหายไป

*strait* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对马海峡[Duì mǎ hǎi xiá, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 对马海峡 / 對馬海峽] Strait of Tsushima, between Japan and South Korea
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 柔佛海峡 / 柔佛海峽] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore
直布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 直布罗陀海峡 / 直布羅陀海峽] Strait of Gibraltar
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 霍尔木兹海峡 / 霍爾木茲海峽] Strait of Hormuz
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, 鞑靼海 / 韃靼海] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland
海峡[hǎi xiá, ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, 海峡 / 海峽] channel; strait
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
苦境[kǔ jìng, ㄎㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, 苦境] grievance; dire straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据] hard pressed for money; in financial straits
拮据[jié jū, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩ, 拮据 / 拮據] hard pressed for money; in financial straits
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits

*strait* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプストレー[, apusutore-] (adj-no) abstrait (fre
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river)
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P)
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu)
零落[れいらく, reiraku] (n,vs) falling into straitened circumstances; downfall; ruin

*strait* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
ช่องแคบเบริง[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bering Strait FR: détroit de Béring [m] ; détroit de Behring [m]
ช่องแคบบอสฟอรัส[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Bosphorus Strait FR: détroit du Bosphore [m]
ช่องแคบแมกเจลแลน[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Magellan ; Straits of Magellan ; Magellanic Strait FR: détroit de Magellan [m]
ช่องแคบมะละกา[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Malacca FR: détroit de Malacca
ช่องแคบสิงคโปร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Singapore Strait ; Straits of Singapore FR: détroit de Singapour [m]
ช่องแคบยะโฮร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Straits of Johor ; Tebrau Strait ; Johor Strait ; Selat Johor ; Selat Tebrau ; Tebrau Reach FR:
ช่องแคบยิบรอลตาร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Strait of Gibraltar FR: détroit de Gibraltar [m]
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[adj.] (khī leūm) EN: forgetful ; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; tête en l'air ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khī long) EN: forgetful; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khī long kh) EN: forgetful ; absent-mionded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
มโนทัศน์นามธรรม[n. exp.] (manōthat nā) EN: abstract concept FR: concept abstrait [m]
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
นามธรรม[n.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangibles FR: abstraction [f] ; abstrait [m]
นามธรรม[adj.] (nāmmatham) EN: abstract ; intangible ; subjective FR: abstrait ; intangible
พีชคณิตนามธรรม[n. exp.] (phīchakhani) EN: abstract algebra FR: algèbre abstraite [f] ; algèbre générale [f]
พลั้งเผลอ[adj.] (phlangphloē) EN: careless FR: distrait ; étourdi ;
เผลอ[adj.] (phloē) EN: FR: distrait ; étourdi ; oublieux
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
เผลอไผล[adj.] (phloēphlai) EN: FR: distrait ; étourdi ; oublieux
แร้นแค้น[adj.] (raēnkhaēn) EN: in dire straits ; poverty-stricken ; destitute ; impoverished ; penniless FR:
ตกระกำลำบาก[v. exp.] (tok rakam l) EN: be in dire strait ; be very poor ; fall on hard times FR:
แย่[v.] (yaē) EN: suffer hardship ; be in straitened circumstances ; be in the soup ; be down and out ; be in a bad way ; bear the brunt ; be in the red FR: avoir des ennuis
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūat) EN: immaterial ; abstract ; intangible FR: immatériel ; abstrait
เป็นนามธรรม[adj.] (pen nāmmath) EN: abstract FR: abstrait

*strait* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrwasser {n}navigable water; strait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *strait*
Back to top