ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prudish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prudish*, -prudish-

prudish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prudish (adj.) ซึ่งเคร่งครัด See also: ซึ่งเจ้าระเบียบเกินไป Syn. precise, prissy, priggish
prudishness (n.) ความเคร่งครัดเกินไป Syn. priggishness, puritanism
English-Thai: HOPE Dictionary
prudish(พรู'ดิช) adj. เจ้าระเบียบเกินไป,พิถีพิถันเกินไป, See also: prudishness n., Syn. reserved
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to remove himself from the prudish eyes of Rome.และการที่จะเอาตัวเองจาก ตาเคร่งครัดของกรุงโรม
And you, with your uncompromising, prudish rigidity, and your condescension, and your infuriating belief that you're always the smartest one in the room.และคุณ กับความไม่ยอมแพ้ ความเจ้าระเบียบ ความแข็งแรง และการถ่อมตัว
I must be more prudish than I thought.ฉันต้องเจ้าระเบียบมากกว่าที่ตัวเองคิดแน่

prudish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上品ぶる;上品振る[じょうひんぶる, jouhinburu] (v5r) to give oneself airs; to be prudish
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority

prudish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prüde; zimperlich {adj} | prüder | am prüdestenprudish | more prudish | most prudish
Zimperlichkeit {f}prudishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prudish
Back to top