ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*render*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น render, -render-

*render* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
render (vt.) ให้ความช่วยเหลือ See also: เสนอ, จัดหาให้, จัดให้ Syn. give help, provide, submit
render (vt.) แปล See also: ถอดความ Syn. translate
render (vt.) แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี) Syn. act, play, perform
render (vt.) ทำให้เป็น Syn. cause to become, make
render (vt.) ยอมแพ้ See also: ยอมจำนน Syn. give up, surrender
render (vt.) ส่งคืน Syn. give back, return
render (vt.) ฉาบปูน
render down (phrv.) หลอมละลาย See also: ทำให้ละลาย Syn. try out
render down (phrv.) ลดลง See also: น้อยลง
render for (phrv.) แลกเปลี่ยนสำหรับ
render into (phrv.) แปลเป็น See also: ถอดความเป็น Syn. do into, translate from
render to (phrv.) เสนอให้อย่างเป็นทางการ See also: จัดให้
render up (phrv.) ยอมอ่อนข้อให้ศัตรู Syn. give up
render worthless (vt.) ทำให้ไร้ค่า See also: ทำให้เสื่อมราคา
rendering (n.) การแสดง (ละคร, ดนตรี, กวี) Syn. performance
rendering (n.) การแปล See also: การถอดความ Syn. translation
rendering (n.) การฉาบปูน Syn. facing
surrender (vi.) ยอมแพ้ See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้ Syn. capitulate, give in, yield
surrender (vt.) สละ See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก Syn. abandon, give up, relinquish
surrender (n.) การยอมแพ้ See also: การยอมจำนน Syn. submission, capitulation
surrender (n.) การยอมปล่อย See also: การสละ, การละทิ้ง Syn. relinquishment, abandonment
surrender (n.) การส่งมอบตัว See also: การส่งตัวผู้ร้าย Syn. delivery into legal custody
surrender to (phrv.) ยอมจำนน See also: ยอมตาม Syn. yield to
English-Thai: HOPE Dictionary
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง
rendering worksโรงงานปศุสัตว์ นำสัตว์ที่ตายมาทำไขสัตว์ ปุ๋ย หนังและอื่น ๆ, Syn. rendering plant
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give
English-Thai: Nontri Dictionary
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renderทำให้, ให้คืน, ยื่นให้, ยอมให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renderingการให้แสงและเงา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทวง (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker
การลำเลิก (n.) asking repayment for services rendered See also: reminding (one) of one´s obligation to the speaker Syn. การทวง
จำนน (v.) surrender See also: yield, submit Syn. แพ้ Ops. ชนะ
มอบตัว (v.) surrender oneself See also: give oneself up, hand (someone) over
ยกธง (v.) surrender See also: yield, give up, accept defeat Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้
ยกธงขาว (v.) surrender See also: capitulate, quit, give in, yield, capitulate, submit, give up Syn. ยอมแพ้
ยอมจำนน (v.) surrender Syn. ยอมแพ้ Ops. สู้
ยอมยกธงขาว (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน
ยอมศิโรราบ (v.) surrender to See also: yield to Ops. อหังกา
ยอมสยบ (v.) surrender to See also: yield to Syn. ยอมศิโรราบ Ops. อหังกา
ยอมแพ้ (v.) surrender See also: capitulate, give in, yield, give up Syn. ยอม, จำนน, ยอมยกธงขาว
สวามิภักดิ์ (v.) surrender See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to
เจียว (v.) render (fat) down Syn. เจียวน้ำมัน
เจียวน้ำมัน (v.) render (fat) down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let no man surrender if he is wounded and can fight.ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บและ สามารถต่อสู้ ฉันต้องพูดอีกหรือไม่ ไม่มีเซอร์
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
You mean, you wish to surrender to me?หมายถึงท่านอยากจะยอมแพ้ข้าเหรอ?
If we surrender, and I return with you, will you promise not to hurt this man?ถ้าพวกเราแพ้ ข้าจะกลับไปกับท่าน ท่านจะสัญญาได้หรือไม่ว่าจะไม่ทำร้ายชายคนนี้?
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต
[ Schindler ] The unconditional surrender of Germany has just been announced.เที่ยงคืนคืนนี้... สงครามยุติ
Has rendered uninhabitable.ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
I just feel as thought we've surrendered our lives to the momentum of mediocrity.ผมแค่รู้สึกเหมือนเราชีวิตเรายอมแพ้ แรงผลักดันตามธรรมชาติ
Rest assured, there will be no surrender as long as I am in Chamdo.ไว้ใจเถอะ จะไม่มีการยอมแพ้ ตรายใดที่ผมยังอยู่ในชัมโด
Permission to surrender now.ขออนุญาตให้เรายอมแพ้ เดี๋ยวนี้

*render* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终战日[zhōng zhàn rì, ㄓㄨㄥ ㄓㄢˋ ㄖˋ, 终战日 / 終戰日] armistice day; cf Japan's surrender in WWII on 15th August 1945
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八·一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, 八一五] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea
[gá, ㄍㄚˊ, 噶] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 报效 / 報效] render service to repay kindness
渲染[xuàn rǎn, ㄒㄩㄢˋ ㄖㄢˇ, 渲染] rendering (computer graphics)
斯密[Sī mì, ㄙ ㄇㄧˋ, 斯密] Smith (name); also rendered as 史密斯
攻陷[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, 攻陷] to defeat; to fall (to an attack); to surrender
呈送[chéng sòng, ㄔㄥˊ ㄙㄨㄥˋ, 呈送] present; render
投降[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, 投降] surrender
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 降] surrender

*render* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration)
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
ボリュームレンダリング[, boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
レンダリング[, rendaringu] (n) {comp} rendering
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
功労者[こうろうしゃ, kourousha] (n) person who has rendered distinguished service
勧降[かんこう, kankou] (n) call to surrender
十五年戦争[じゅうごねんせんそう, juugonensensou] (n) Fifteen Years' War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945)
屈伏;屈服[くっぷく, kuppuku] (n,vs) yielding; submission; surrender; giving way; succumbing
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
手渡す[てわたす, tewatasu] (v5s,vt) to hand over; to surrender; (P)
日本語に直す[にほんごになおす, nihongoninaosu] (exp,v5s) (See 直す・5) to render into Japanese; to change into Japanese
明け渡す;明渡す;開け渡す(iK)[あけわたす, akewatasu] (v5s,vt) to vacate; to surrender
無駄にする[むだにする, mudanisuru] (exp,vs-i) to render futile; to bring to naught; to waste; to not make good use of
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n,vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P)
自首[じしゅ, jishu] (n,vs) surrender; give oneself up; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
褒め奉る[ほめまつる, homematsuru] (v5r) to praise; to render homage to
見える化[みえるか, mieruka] (n,vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization
訓点[くんてん, kunten] (n) punctuation marks; guiding marks for rendering Chinese into Japanese
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
身を任せる[みをまかせる, miwomakaseru] (exp,v1) to give oneself to (esp. of a woman to a man); to surrender oneself to
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede
降伏(P);降服[こうふく, koufuku] (n,vs) capitulation; surrender; submission; (P)
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline
描画色モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model
翻訳[ほんやく, honyaku] translatiion (vs), rendering

*render* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักสองแถว[v.] (chaksøngtha) EN: give up ; surrender FR:
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
เจียว[v.] (jīo) EN: fry ; render fat down FR: frire ; faire fondre la graisse
เจียว[v.] (jīo) EN: render (fat) down FR:
เจียวน้ำมันหมู[v. exp.] (jīo nāmman ) EN: render lard FR:
การเรนเดอร์[n.] (kān rēndoē) EN: rendering FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender ; turn oneself in FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker FR: se vanter de ses bienfaits
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
มอบตัว[v. exp.] (møp tūa) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over FR: se rendre ; capituler
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; play an important role ; star ; enact ; perform ; render FR: jouer le premier rôle
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
อ่อนน้อม[v.] (ønnøm) EN: surrender FR:
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā k) EN: render judgement ; render judgment (Am.) FR:
พลี[v.] (phli) EN: sacrifice ; give up ; surrender FR:
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out FR: déchiffrer ; décoder
เรนเดอร์[X] (rēndoē) EN: render FR:
สวามิภักดิ์[v.] (sawāmiphak) EN: surrender ; give allegiance to FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: capitulate ; surrender to ; yield to FR: filer doux
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ส่งส่วย[v. exp.] (song suay) EN: make regular payments ; render regular services ; pay tribute to ; service FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ทำให้ไร้ประโยชน์[v. exp.] (thamhai rai) EN: render useless FR:
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งฐานทัพ[v. exp.] (thing thānt) EN: surrender a position FR:
ธุรกิจบริการ[n. exp.] (thurakit bø) EN: service industry ; service business ; service rendering business FR:
วางอาวุธ[v.] (wāng-āwut) EN: lay down arms ; surrender FR: déposer les armes
เวนคืน[v.] (wēnkheūn) EN: expropriate ; take over for use ; return ; restore ; surrender ; give up FR: exproprier ; reprendre
ยื่นบัญชี[v. exp.] (yeūn banchī) EN: render an account FR:
ยื่นให้[v. exp.] (yeūn hai) EN: hand with both hands ; render FR: donner ; délivrer ; laisser ; livrer ; présenter ; remettre ; tendre
ยกธง[v. exp.] (yok thong) EN: surrender ; yield ; give up ; accept defeat FR: se rendre ; capituler
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมจำนน[v. exp.] (yøm jamnon) EN: turn yourself in ; surrender FR: céder à ; se plier ; se soumettre ; capituler ; se rendre ; succomber ; se livrer ; donner sa langue au chat
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
ยอมสยบ[v. exp.] (yømsayop) EN: surrender to ; yield to FR:
ยอมยกธง[v. exp.] (yøm yok tho) EN: surrender FR:

*render* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden
Farbwiedergabe {f}colour rendering; color rendering
Correnderapieper {m} [ornith.]Correndera Pipit
faszinierend {adj} | faszinierender | am faszinierendstenfascinating | more fascinating | most fascinating
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest
Spätstudierende {m,f}; Spätstudierender; älterer Studentmature student
schockierend {adj} | schockierender | am schockierendstenshocking | more shocking | most shocking
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *render*
Back to top