ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capitulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capitulate*, -capitulate-

capitulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capitulate (vi.) ยอมทำตาม Syn. submit, yield
English-Thai: HOPE Dictionary
capitulate(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม, See also: capitulant n. ดู capitulate, capitulator n. ดู capitulate, Syn. surrender
English-Thai: Nontri Dictionary
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capitulate; capitate-กระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His belief that we must capitulate to the infidels nearly condemned our people to a life of subjugation.เขาเชื่อว่าพวกเรายอมทำตาม คนที่อยู่นอกรีต และซัดทอดว่าเขาสามารถพิชิต ชีวิตของผู้คนของเราได้
The nations will capitulate.ประเทศอื่นจะยอมจำนนไปเอง
They won't capitulate, as long as they think their rescue attempt will succeed.พวกมันจะไม่ยอมทำตาม ตราบใดที่คิดว่าแผนช่วยตัวประกันจะสำเร็จ

capitulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede

capitulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession ; compromise FR:
สยบ[v.] (sayop) EN: capitulate ; surrender to ; yield to FR: filer doux
ยกธงขาว[v.] (yokthongkhā) EN: surrender ; capitulate ; quit ; give in ; yield ; submit ; give up FR: se rendre ; capituler ; rendre les armes ; abandonner ; donner sa langue au chat
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner
กล่าวซ้ำ[v. exp.] (klāo sam) EN: recapitulate ; reiterate FR: réitérer
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capitulate
Back to top