ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-render-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น render, *render*,

-render- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I personally have been chosen to render the benediction at this year's Super Bowl.ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพร ในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้
It takes four and a half days to render this single fluid shot.-You understand? -Yeah. Yeah.
His men will have plenty of time to destroy it, render it useless.คนของเขามีเวลามากพอที่จะทำลายมัน
If a precisi knife-hand strike was delived to C-3... it could bused to render a victim unconscious.ถ้ามือถือมีด แล้วตีไประหว่างข้อต่อ C3 จะทำให้เหยื่อหมดสติ
Ladybugs must render you catatonic.เลดี้ บักส์ (เต่าทอง) คงเล่นเอานายหมดสติไปเลยสิ
Does that render us insane?จะทำให้เราเป็นบ้าเหรอ
Otto has created a decryption program that could render CIA security useless.อ๊อตโต้ ได้สร้าง โปรแกรมถอดรหัสขึ้นมา มันสามารถเจาะเข้าระบบป้องกันของ CIA ได้
"According to fairy tale law, if not fully satisfied, true love's kiss will render this contract null and void.""ตามกฎของนิทานแล้ว ถ้าไม่พึงพอใจ การจุมพิตกับรักแท้จะทำให้ สัญญานี้เป็นโมฆะ"
Once the animal skin has boiled long enough to render all the fat possible, strain it into the double-boiling pot with the nitric acid.เมื่อผิวหนังของสัตว์ถูกต้มนานพอ ที่จะคายน้ำมันออกมา ให้ใส่มันในหม้อต้มสองชั้น
Jake was the biggest. The unsub may have had to strangle him to render him unconscious for the drowning.เจคตัวใหญ่ที่สุด คนร้ายอาจจะรัดคอเขา
He has authority to render punishment during combat.เค้ามีสิทธิที่จะออกคำวสั่งในระหว่างการรบ
I don't think a few more weeks will render you extinct, Winosaurus.ฉันคิดว่าอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์ คงไม่ทำให้นายสูญพันธุ์หรอกน่า, เจ้าไดโนเสาร์

-render- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报帐[bào zhàng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˋ, 报帐 / 報帳] render an account; submit an expense account; apply for reimbursement
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 报效 / 報效] render service to repay kindness

-render- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カエサルの物はカエサルに[カエサルのものはカエサルに, kaesaru nomonoha kaesaru ni] (exp) (uk) render unto Caesar the things which are Caesar's
日本語に直す[にほんごになおす, nihongoninaosu] (exp,v5s) (See 直す・5) to render into Japanese; to change into Japanese
無駄にする[むだにする, mudanisuru] (exp,vs-i) to render futile; to bring to naught; to waste; to not make good use of
褒め奉る[ほめまつる, homematsuru] (v5r) to praise; to render homage to

-render- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียว[v.] (jīo) EN: fry ; render fat down FR: frire ; faire fondre la graisse
เจียว[v.] (jīo) EN: render (fat) down FR:
เจียวน้ำมันหมู[v. exp.] (jīo nāmman ) EN: render lard FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; play an important role ; star ; enact ; perform ; render FR: jouer le premier rôle
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā k) EN: render judgement ; render judgment (Am.) FR:
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปล[v.] (plaē) EN: decode ; render ; decipher ; make out FR: déchiffrer ; décoder
เรนเดอร์[X] (rēndoē) EN: render FR:
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ส่งส่วย[v. exp.] (song suay) EN: make regular payments ; render regular services ; pay tribute to ; service FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher
ทำให้ไร้ประโยชน์[v. exp.] (thamhai rai) EN: render useless FR:
ยื่นบัญชี[v. exp.] (yeūn banchī) EN: render an account FR:
ยื่นให้[v. exp.] (yeūn hai) EN: hand with both hands ; render FR: donner ; délivrer ; laisser ; livrer ; présenter ; remettre ; tendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -render-
Back to top