ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capitulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capitulation*, -capitulation-

capitulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capitulation (n.) การยอมทำตาม Syn. submission
capitulation (n.) บทสรุป Syn. summary, synopsis
English-Thai: HOPE Dictionary
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the same blow might have struck anyone, but not many who would have absorbed it without capitulation or complaint."ต่อคลื่นลมเดียวกันที่โหมกระหน่ำ ที่อาจจะปะทะกับใครบางคนเข้า แต่ไม่มีผู้คนมากนักที่หมกมุ่นอยู่กับมัน โดยปราศจากการยอมจำนน และร้องคร่ำครวญ

capitulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カピチュレーション[, kapichure-shon] (n) capitulation
開城[かいじょう, kaijou] (n,vs) capitulation (of fort); (P)
再演[さいえん, saien] (n,vs) (1) another showing (of a play); (2) recapitulation (biology); (P)
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)
降伏(P);降服[こうふく, koufuku] (n,vs) capitulation; surrender; submission; (P)
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P)

capitulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การย้อนรอยบรรพบุรุษ[n. exp.] (kān yøn røi) EN: recapitulation FR:
ทฤษฎีการย้อนรอยบรรพบุรุษ[n. exp.] (thritsadī k) EN: the theory of recapitulation ; ontogeny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capitulation
Back to top