ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*logical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น logical, -logical-

*logical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
archaeological (adj.) เกี่ยวกับโบราณคดี
astrological (adj.) ในทางโหราศาสตร์ Syn. mysterious, mystical
biological (adj.) ทางชีววิทยา Syn. biotic, organic, natural Ops. artificial, inorganic, unnatural.
chronological (adj.) ตามลำดับเวลา Syn. chronologic, in sequence, sequent
cosmological (adj.) เกี่ยวกับดาราศาสตร์ Syn. uranographical
dendrological (adj.) เกี่ยวกับพืช
genealogical (adj.) เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ
geological (adj.) ทางธรณีวิทยา See also: เกี่ยวกับธรณีวิทยา
geological evidence (n.) หลักฐานทางธรณีวิทยา
hematologically (adv.) เกี่ยวกับด้านโลหิตวิทยา
ideological (adj.) เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์ Syn. theoretical, visionary
illogical (adj.) ไร้เหตุผล See also: ไม่มีเหตุผล Syn. irrational, unreasonable Ops. rational, reasonable
illogically (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. irrationally Ops. rationally
logical (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical (adj.) มีเหตุผล See also: ตามเหตุผล, สมควร Syn. reasonable, valid Ops. unreasonable, irrational, illogical
logical (adj.) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด) See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา Syn. rational, sensible
logical sequence (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. chain of reasoning
mecrobiological (adj.) เกี่ยวกับ microbiology
meteorological (adj.) เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา Syn. atmospheric
methodological (adj.) เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน See also: เกี่ยวกับวิธีการ Syn. technical
metrological (adj.) เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก
microbiologically (adv.) ทางจุลชีววิทยา
mineralogical (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineralogically (adv.) ทางการศึกษาแร่
morphological (adj.) เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช Syn. biological, grammatical, linguistic
morphologically (adv.) เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
musicological (adj.) เกี่ยวกับการเป็นนักดนตรี
mycological (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
mythological (adj.) ซึ่งเป็นตำนาน See also: เกี่ยวกับตำนาน Syn. fabulous, mythologic
mythologically (adv.) ทางตำนาน Syn. fictitiously
neurological (adj.) ทางประสาทวิทยา See also: เกี่ยวกับระบบประสาท Syn. neurologic
ornithological (adj.) เกี่ยวกับการศึกษานก Syn. zoological
pathological (adj.) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา Syn. diseased, disordered
physiological (adj.) เกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ Syn. biological
psychological (adj.) ทางด้านจิตใจ Syn. psychical, subconscious
psychological (adj.) ทางจิตวิทยา See also: ในทางจิตศาสตร์, ทางด้านจิตวิเคราะห์
psychologically (adv.) ด้านจิตใจ See also: ในทางจิตใจ Syn. psychically, subjectively
seismological (adj.) เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
sociological (adj.) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสังคม See also: ทางสังคม
sociological (adj.) เกี่ยวกับปัญหาสังคม
English-Thai: HOPE Dictionary
bacteriologicaladj. ดูbacteriology
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ =
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(มิธธะลอจ'จิเคิล,-จิค) adj. เกี่ยวกับ mythology (ดู)
pathologicaladj. เกี่ยวกับพยาธิวิทยา,เกี่ยวกับโรควิทยา
psychological(ไซโคลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต., Syn. psychologic, Syn. psychic
technological(เทคนะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคโนโลยี,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม,เกิดจากการเจริญทางด้านเทคนิคการผลิต., Syn. technologic
zoological(โซอะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับสัตววิทยา,เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zo?logical,zoologic,zo?logic
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo
English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
physiological(adj) เกี่ยวกับสรีรวิทยา
psychological(adj) เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต,ในทางจิต
sociological(adj) เกี่ยวกับปัญหาสังคม,ทางสังคมวิทยา
theological(adj) เกี่ยวกับศาสนศาสตร์,เกี่ยวกับธรรมชาติ
zoological(adj) เกี่ยวกับสัตววิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biological agentชีวสาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chronological ageอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
geological correlationการเทียบสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
methodological individualismวิธิปัจเจกนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological-สรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactual; tactile; tactilogical-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urologic; urological๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urological; urologic๑. -ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ๒. -วิทยาทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Bacteriological Techniquesเทคนิคแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Biological Activitiesฤทธิ์ทางชีวภาพ,กิจกรรมชีวสาร,ปฏิกิริยาทางชีวภาพ,สมบัติทางชีวภาพ [การแพทย์]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological warfare สงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbiological Assaysการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา [การแพทย์]
Microbiological techniquesเทคนิคทางจุลชีววิทยา [TU Subject Heading]
Morphological Changeการเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณะ [การแพทย์]
Pathological laboratoriesห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Physiological aspectsแง่สรีรวิทยา [TU Subject Heading]
Psychological aspectsแง่จิตวิทยา [TU Subject Heading]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
Sociological aspectsแง่สังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Traditional ecological knowledgeความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม [TU Subject Heading]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
psych (abbr.) คำย่อของ psychiatric, psychiatry, psychological, psychology
zool. (n.) คำย่อของ zoological และ zoology
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
วท (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR
อต. (n.) The Meteorological Department See also: MET. Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
ชีวภาพ (adj.) biological
ทับลัคน์ (v.) astrological event See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers
ทับหลังลัคน์ (v.) astrological event Syn. พระเคราะห์ทับหลังลัคน์
ทางจิตวิทยา (adj.) psychological
ทางชีววิทยา (adj.) biological
ทางสังคมวิทยา (adj.) sociological
ทางเทคโนโลยี (adj.) technological
ปฏิทินโหราศาสตร์ (n.) astrological calendar
พงศาวลี (n.) genealogical diagram See also: family tree
พระเคราะห์ทับหลังลัคน์ (v.) astrological event
สงครามจิตวิทยา (n.) psychological warfare
หลักฐานทางธรณีวิทยา (n.) geological evidence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another psychological triumph.ชัยชนะ อีกวิธีด้านจิตวิทยา
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.
But that isn't logical, is it?แค่นั้นไม่ได้ตรรกะตอนนี้ก็คือ? มันต้องคือหนึ่งในมัน
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย
There's a German archaeological dig going on in the desert outside Cairo.ชุดของนักโบราญคดีเยอรมัน เข้าไปในทะเลทราย นอกกรุงไคโร
You'll be a permanent addition to this archaeological find.คุณจะกลายเป็นส่วยเกินของการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งนี้
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ
Nothin' wrong with this Norwegian, physiologically anyway.Nothin' wrong with this Norwegian, physiologically anyway.
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม
I do know a little bit about psychological medicine, yes.ฉันพอจะมีความรู้ด้านจิตวิทยาบ้าง ใช่แล้วครับ
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity

*logical* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
生化武器[shēng huà wǔ qì, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生化武器] biological weapon
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, 生父] biological father
生物剂量仪[shēng wù jì liàng yí, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˊ, 生物剂量仪 / 生物劑量儀] biological dosimeter
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物媒介[shēng wù méi jiè, ㄕㄥ ˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 生物媒介] biological vector
生物弹药[shēng wù dàn yào, ㄕㄥ ˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 生物弹药 / 生物彈藥] biological ammunition
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
生物武器[shēng wù wǔ qì, ㄕㄥ ˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生物武器] biological weapon
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, 寒武纪 / 寒武紀] Cambrian (geological period 545-495m years ago)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold
白垩世[bái è shì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄕˋ, 白垩世 / 白堊世] Cretaceous (geological period)
白垩纪[Bái è jì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄐㄧˋ, 白垩纪 / 白堊紀] Cretaceous (geological period 140-65m years ago)
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
决定簇[jué dìng cù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 决定簇 / 決定簇] determinant (causing immunological response); epitope
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, 太极图 / 太極圖] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, 地史] earth history; geological history
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, 埃迪卡拉] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)

*logical* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P)
サイコロジカル[, saikorojikaru] (n) psychological
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
トポロジカル[, toporojikaru] (n) topological
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological)
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P)
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological)
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
下綱[かこう, kakou] (n) (biological) infraclass
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch
世界気象機関[せかいきしょうきかん, sekaikishoukikan] (n) World Meteorological Organization (Organisation); WMO
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
[ぎ, gi] logical false
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no)
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no)
[しん, shin] logical true
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.)
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.)
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] logical operator
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

*logical* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรายทางชีวภาพ[n. exp.] (antarāi thā) EN: biological hazard FR: risque biologique [m]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūar) EN: bacteriological weapon FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwap) EN: biological weapon FR: arme biologique [f]
ไบโอโลจิคอล[adj.] (bai-ōlōjikh) EN: biological FR: biologique
เบื้อ[n.] (beūa) EN: mythological man-like creature FR: être imaginaire au corps humain [m]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological ; organic FR: biologique
ชีวสถิติ[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics ; biological statistics ; biometry FR: biostatistique [f]
เชิงชีวภาพ[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงชีววิทยา[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงนิเวศ = เชิงนิเวศน์[adj.] (choēng niwē) EN: ecological FR: écologique
เชิงตรรกะ = เชิงตรรก[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
เชิงตรรกศาสตร์[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
เชิงทอพอโลยี[adj.] (choēng thøp) EN: topological FR: topologique
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōl) EN: technological FR: technologique
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (dāothīem ut) EN: meteorological satellite FR: satellite météorologique [m]
ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา[n. exp.] (fisik choēn) EN: biological physics FR:
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: hydrological officer FR:
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (jaophanakng) EN: meteorological officer FR:
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khw) EN: technological assistance FR: assistance technologique [f]
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: biological magnification FR:
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit ba) EN: logical thinking FR:
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yā) EN: logical thinking FR: pensée logique [f]
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat) EN: Technological Revolution FR: révolution technologique [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenpl) EN: technological change FR:
การประเมินค่าเชิงนิเวศ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: ecological evaluation FR:
การสมมูลเชิงทอพอโลยี[n. exp.] (kān sommūn ) EN: topological equivalence FR: équivalence topologique [f]
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecological tourism ; ecotourism FR: tourisme écologique [m] ; écotourisme [m]
การวิจัยเชิงวิธีการ[n. exp.] (kān wijai c) EN: methodological research FR: recherche méthodologique [f]
ขาล[n.] (khān) EN: Year of the Tiger ; third year of the Chinese astrological cycle FR: année du Tigre [f]
ข้อความเชิงตรรกะ = ข้อความเชิงตรรก[n. exp.] (khøkhwām ch) EN: logical statement FR:
โครงสร้างทางธรณีวิทยา[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: geological structure FR: structure géologique [f]
ขุดพบโบราณวัตถุ[v. exp.] (khut phop b) EN: make an archaeological discovery FR: faire une découverte archéologique
ความหลากหลายทางชีวภาพ[n. exp.] (khwām lāklā) EN: biodiversity ; biological diversity FR: biodiversité [f] ; diversité biologique [f]
ความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยี[n. exp.] (khwāmrū khw) EN: technological know-how FR: savoir-faire technologique [f]
ความต้องการทางจิตวิทยา[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: psychological needs FR:
ความต้องการทางกาย[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: physical needs ; physiological needs FR:
ความต้องการทางกายภาพ[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: physiological needs FR:

*logical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought
dermatologisch {adj} [med.]dermatological
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation
histologisch {adj} [med.]histological
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
keimarm {adv}of low microbiological contamination
mikrobiologisch {adj} | mikrobiologischer Verunreinigungsgradmicrobiological | microbiological contamination level
krankhaft; pathologisch {adj} | krankhafter | am krankhaftestenpathological | more pathological | most pathological
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD)
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA)
serologisch {adj} [med.]serological
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view
stomatologisch {adj} [med.]stomatological
Ahnenforschung {f}genealogical research
anthropologisch {adv}anthropologically
Bodenfund {m}archaeological find
astrologisch {adv}astrologically
bakteriologisch {adj}bacteriological
bakteriologisch {adv}bacteriologically
chronologisch {adv}chronologically
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltkrise {f}ecological crisis
Umweltrelevanz {f}ecological relevance
ökologische Krise {f}ecological crisis
gerontologisch {adj}gerontological
ichthyologisch {adv}ichthyologically
ideologisch {adv}ideologically
Logizität {f}logicality
Logizität {f}logicalness
meteorologisch {adv}meteorologically
messtechnisch {adj}metrological
mikrobiologisch {adv}microbiologically
mineralogisch {adv}mineralogically
morphologisch {adv}morphologically
mykologisch {adj}mycological
mythologisch {adv}mythologically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *logical*
Back to top