ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illogical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illogical*, -illogical-

illogical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illogical (adj.) ไร้เหตุผล See also: ไม่มีเหตุผล Syn. irrational, unreasonable Ops. rational, reasonable
illogically (adv.) อย่างไร้เหตุผล See also: อย่างไม่มีเหตุผล Syn. irrationally Ops. rationally
English-Thai: Nontri Dictionary
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't accept someone so illogical as a leader!ฉันไม่ยอมรับคนที่ทำอะไรไม่มีเหตุผลเป็นหัวหน้าหรอก!
I have just created something totally illogical.ผมสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา โดยปราศจากเหตุผล
Each time that happens her movements become completely illogical.ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น... ...การกระทำของเธอจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลโดยสมบูรณ์
A rescue attempt would be illogical.ความพยายามช่วยเหลือจึงไม่สมเหตุสมผล
Oh, yeah, here's Spock's body with Mr. T's head. I pity the fool who's illogical. Okay, I'm just gonna go home and make a grilled cheese and window-shop on eHarmony.โอ้ อันนี้ตัวของสป๊อคแล้วก็ หัวของมิสเตอร์ที ฉันสงสารเจ้าโง่ ที่ไม่มีเหตุผลนั่นจัง โอเค งั้น ฉันจะกลับบ้าน
So you're saying that love is foolish and illogical.งั้นคุณกำลังจะพูดว่า ความรักคือความโง่เง่า และไร้ซึ่งเหตุผล
You're being complely illogical!พวกคุณบ้าไปกันใหญ่แล้ว!
Every compulsive gambler believes in a system, no matter how illogical.พวกติดการพนันทุกคน เชื่อในระบบ ไม่ว่าจะไร้เหตุผลแค่ไหน
Illogical.ก็ไม่ใช่เหตุผลซึ่งกันและกัน
It's illogical!มันเป็นเรื่องไร้สาระ
Fear of death is illogical.กลัวความตายไร้เหตุผล

illogical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠连[diān lián, ㄉㄧㄢ ㄌㄧㄢˊ, 颠连 / 顛连] illogical

illogical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)

illogical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ชอบด้วยเหตุผล[adj.] (mai chøp dū) EN: illogical ; absurd FR:
ไร้เหตุผล[adj.] (rai hētphon) EN: groundless ; illogical FR: sans fondement ; illogique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illogical
Back to top