ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chronologic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chronologic*, -chronologic-

chronologic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chronologic (adj.) ที่เป็นตามลำดับเวลา Syn. chronological, temporal
chronological (adj.) ตามลำดับเวลา Syn. chronologic, in sequence, sequent
English-Thai: HOPE Dictionary
chronologicadj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chronological ageอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน
All three, in chronological order.ทั้งสามคน เรียงตามอายุ
But if you hadn't noticed, we are now chronologically-speaking, adults.แต่เราไม่ใช่เด็กแล้วนะ
We took the footage, in chronological order, and edited it together.เราเอาภาพวิดีโอมาเรียงตามลำดับแล้วแก้ไขให้มันต่อเนื่องกัน
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ?
His work--the women, he put them in chronological order.ของเขา--ผู้หญิง เขาจัดเรียงพวกหล่อนตามลำดับเวลา
Everything is displayed in chronological order. The images are not manipulated.ทุกเหตุการณ์ที่ปรากฏ เกิดขึ้นตามลำดับเวลาจริง และไม่มีการตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น
If he spent time in jail or been institutionalized, he could be chronologically older.ถ้าเขาใช้เวลาในเรือนจำ หรือเคยอยู่ในสถานฟื้นฟู อายุจริงเขาอาจมากกว่านั้น
This isn't the first item chronologically, but it's the one that triggered a harder look.ยังไม่มีการจัดลำดับเวลาตัวแรก แต่มันเป็นสิ่งที่ชักนำให้มีการค้นหามากขึ้น
Are your memories chronological?ความจำเกิดขึ้นตามลำดับไหม

chronologic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative

chronologic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒叙[とうじょ, toujo] (n) reverse chronological order
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] (n,adj-no) chronological order
年次報告[ねんじほうこく, nenjihoukoku] (n) chronological report; chronicle
年表[ねんぴょう(P);えんぴょう, nenpyou (P); enpyou] (n) chronological tables; chronology; (P)
年譜[ねんぷ, nenpu] (n) chronological record; (P)
時系列[じけいれつ, jikeiretsu] (n) chronological order (time sequential)
生活年齢[せいかつねんれい, seikatsunenrei] (n) (See 暦年齢) chronological age
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] (n,adj-no) {comp} chronological
経時[けいじ, keiji] (n) (1) passing of time; age; (adj-no) (2) chronological; successive; metachronic; age-related; age-based; aging
経時的[けいじてき, keijiteki] (adj-na) chronological; over time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no)
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no)

chronologic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chronologisch {adv}chronologically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chronologic
Back to top