ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-logical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น logical, *logical*,

-logical- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.
There's got to be a logical way to explain this Christmas thing.มันจะต้องใช้หลักเหตุผลในการที่จะอธิบายเรื่องคริสมาสต์
You articulate logical answer under pressure, Mem Leonowens.คำตอบของเธอค่อนข้างชัดเจน และสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวะกดดันเช่นนี้, แหม่ม เลียวโนเวนส์.
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
It's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า
You take this to its logical conclusion.คุณอาจจะคิดไปจนถึงข้อสรุป
It's the only logical answer.คงเป็นคำตอบที่มีเหตุผล.
Now, the only logical explanation is that someone was holding her.อธิบายได้อย่างเดียวว่า มีคนหิ้วเธอไว้
Now, it concludes that the most logical delivery system for the terrorist to use would be an airborne attack.ตอนนี้ ได้ข้อสรุปว่า.. ...ความเป็นไปได้สูงสุด สำหรับวิธีที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ คือ... ...การโจมตีทางอากาศ
Switched over to voice mail. What a logical explanation!หนูให้มันเก็บลงในmessage boxแทนค่ะ
Danielle, there's gotta be a perfectly logical explanation for these.แดเนียล มันต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลสำหรับเจ้านี่
The most logical way is to think thatในทางตรรกะก็ควรคิดอย่างนั้น

-logical- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, 语病 / 語病] grammatical or logical error; incoherent wording
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
理路[lǐ lù, ㄌㄧˇ ㄌㄨˋ, 理路] logical thinking
逻辑链路控制[luó ji liàn lù kòng zhì, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 逻辑链路控制 / 邏輯鏈路控制] logical link control; LLC

-logical- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ...
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp,v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P)
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] (n) {comp} logical drive
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] (n) {comp} logical input device; logical input value
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation
論理実証主義[ろんりじっしょうしゅぎ, ronrijisshoushugi] (n) logical positivism
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] (n) {comp} logical operator
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
[ぎ, gi] logical false
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root
[しん, shin] logical true
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.)
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.)
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] logical operator
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation

-logical- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงตรรกะ = เชิงตรรก[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
เชิงตรรกศาสตร์[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit ba) EN: logical thinking FR:
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yā) EN: logical thinking FR: pensée logique [f]
ข้อความเชิงตรรกะ = ข้อความเชิงตรรก[n. exp.] (khøkhwām ch) EN: logical statement FR:
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takk) EN: logical expression FR:
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thān) EN: Boolean Logical Expression FR:
เป็นเหตุเป็นผล[adj.] (pen hēt pen) EN: reasonable ; logical FR:
ถูกต้องตามเหตุผล[adj.] (thūktǿng tā) EN: logical ; legitimate FR:
ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: logical operator FR: opérateur logique [m]

-logical- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -logical-
Back to top