ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intelligent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intelligent, -intelligent-

*intelligent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intelligent (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา Syn. bright, clever, sharp, smart Ops. dull, stupid
intelligently (adv.) อย่างหลักแหลม See also: อย่างเฉียบแหลม Syn. brightly
intelligentsia (n.) กลุ่มปัญญาชน See also: สังคมระดับปัญญาชน
unintelligent (adj.) โง่ See also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ Syn. clueless, dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous Ops. intelligent
English-Thai: HOPE Dictionary
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid
English-Thai: Nontri Dictionary
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intelligent terminalเครื่องปลายทางอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มปัญญาชน (n.) intelligentsia See also: intellectual
ฉกาจ (adj.) intelligent See also: ingenious, clever, bright Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
ฉกาจ (adv.) intelligently See also: ingeniously, cleverly, bright Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
ฉลาด (adj.) intelligent See also: wise Syn. ชำนาญ
ฉลาด (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม
ฉลาด (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว Ops. โง่
ฉลาดหลักแหลม (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, หลักแหลม
ฉลาดเฉลียว (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. ฉลาด, หลักแหลม Ops. โง่
ชาญฉลาด (v.) be intelligent See also: be wise, be clever, be smart, be sharp, be bright Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ฉลาดเฉลียว Ops. โง่
วิทูร (adj.) intelligent See also: wise Syn. ฉลาด, ชำนาญ
แสนรู้ (adj.) intelligent See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ask me to do something intelligentขอร้องให้ฉันทำบางสิ่งที่เข้าท่าหน่อยเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank God they are not as intelligent as we who kill them.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็น อัจฉริยะ ในขณะที่เราที่ฆ่ามัน
All intelligent creatures dream.สัตว์ที่ฉลาดฝันทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าทำไม
She's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย
I think you're too intelligent to believe such a propaganda!ฉันคิดว่าแกจะฉลาดพอNที่จะไปเชื่อโฆษณาชวนพวกนั้น
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก
Naturally, if you are not so intelligent, you will be jealous.ธรรมชาติถ้าคุณไม่ได้ฉลาดเช่นนั้นคุณจะมีความรู้สึกอิจฉา
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
Well, I would say extremely intelligent. Gifted, accomplished.ผมต้องบอกว่ามันฉลาดมากๆ พรสวรรค์ ประสบความสำเร็จ
Also very intelligent. Pathological liar. Narcissistic.ฉลาดด้วย ตลบแตลง หลงตัวเอง
She was trustworthy, intelligent, beautiful, dignified.เธอเป็นคนไว้ใจได้ ฉลาด สวย และ สง่าผ่าเผย
We'll have to find an intelligent way of sharing the responsibilities.เราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดที่จะรับผิดชอบร่วมกัน
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย

*intelligent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
智能大楼[zhì néng dà lóu, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 智能大楼 / 智能大樓] intelligent building
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 智能设计 / 智能設計] intelligent design (relig.)
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, 精明强干 / 精明強幹] intelligent and capable (成语 saw)
灵机[líng jī, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ, 灵机 / 靈機] intelligent; quick-witted; a good idea
[cōng, ㄘㄨㄥ, 聪 / 聰] quick at hearing; wise; clever; sharp-witted; intelligent; acute
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 伶俐] clever; witty; intelligent
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 慧] intelligent
知识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识分子 / 知識份子] intellectual; intelligentsia
智能[zhì néng, ㄓˋ ㄋㄥˊ, 智能] intelligent
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, 智谋 / 智謀] resourceful; intelligent
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, 懂事] sensible; thoughtful; intelligent
聪颖[cōng yǐng, ㄘㄨㄥ ˇ, 聪颖 / 聰穎] smart; intelligent
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
[xuān, ㄒㄩㄢ, 譞] usually used in a name; clever; intelligent

*intelligent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P)
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus
インテリジェント[, interijiento] (adj-na,n) intelligent; (P)
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
知的端末[ちてきたんまつ, chitekitanmatsu] (n) {comp} intelligent terminal
穎悟[えいご, eigo] (adj-na,n) intelligent; shrewd
英明[えいめい, eimei] (adj-na,n) intelligent; wise; bright; brilliant; clear-sighted; (P)
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P)
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
知的[ちてき, chiteki] intelligent
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems

*intelligent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดเฉียบแหลม[adj.] (chalāt chīe) EN: intelligent ; astute FR:
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ใครฉลาดกว่ากัน[X] (khrai chalā) EN: FR: Qui est le plus intelligent ?
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalā) EN: Intelligent Quotient (IQ) FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กล่องอัจฉริยะ[n. exp.] (klǿng atcha) EN: FR: boîtier intelligent [m]
กลุ่มปัญญาชน[n. exp.] (klum panyāc) EN: intelligentsia FR: intelligentsia [f]
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
กุศล[adj.] (kuson) EN: wholesome ; meritorious ; intelligent ; moral ; skilful ; kammically FR:
มีสติปัญญา[adj.] (mī satipany) EN: intelligent FR:
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
พูดจาหลักแหลม[v. exp.] (phūtjā lakl) EN: speak intelligently ; articulate FR: parler intelligemment
ประพิณ[adj.] (praphin) EN: intelligent FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
สุเมธ[n.] (sumēt) EN: intelligent person ; thinker FR:
วิทูร[adj.] (withūn) EN: intelligent FR: intelligent
ญาดา[n.] (yādā) EN: intelligent person FR:
ญาณี[n.] (yānī) EN: intelligent person ; wise person FR:
ฉลาดเป็นกรด[adj.] (chalāt penk) EN: FR: extrêmement intelligent
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-) EN: mega clever FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
จินดาหรา[adj.] (jindārā) EN: clever FR: intelligent
ไม่ฉลาด[adj.] (mai chalāt) EN: dumb ; unwise FR: stupide ; inculte ; inintelligent
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
ทันคน[adj.] (thankhon) EN: FR: intelligent
เทคโนโลยีอัจฉริยะ[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: FR: technologie intelligente
ที่ฉลาดขึ้น[X] (thī chalāt ) EN: FR: plus intelligent

*intelligent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb
intelligent; vernünfig; verständnisvoll {adv}intelligently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intelligent*
Back to top