ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*faction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faction, -faction-

*faction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissatisfaction (n.) ความไม่พอใจ See also: ความขุ่นเคือง Syn. grievance, gripe, grumble Ops. compliment
faction (n.) ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction (n.) ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม Syn. dissension
factional (adj.) เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
factionist (n.) พรรคพวก See also: พวกเดียวกัน
malefaction (n.) คนกระทำผิด See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. fault, guilt
olfaction (n.) กลิ่น Syn. smell, scent
olfaction (n.) การดมกลิ่น
pertrifaction (n.) การกลายเป็นหิน
petrifaction (n.) การกลายเป็นหิน See also: กระบวนการหลายเป็นหิน Syn. fossilization, solidification, firmness, ossification
putrefaction (n.) การเน่าเปื่อย Syn. decay, filth
rarefaction (n.) สุญญากาศ See also: บริเวณที่ไม่มีอากาศ Syn. blankness, emptiness
satisfaction (n.) ความพอใจ See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ Syn. retaliation, counterattack
satisfaction (n.) การชดเชย See also: การชดใช้
self-satisfaction (n.) ความพึงพอใจในตัวเอง See also: ความอิ่มเอมใจ Syn. self-complacency, pride, vanity
stupefaction (n.) อาการมึนงง Syn. daze, dullness
English-Thai: HOPE Dictionary
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
factionกลุ่มแยก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfaction๑. การดมกลิ่น [มีความหมายเหมือนกับ osphresis]๒. การรู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrifactionการกลายเป็นหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Putrefaction การเน่า [สิ่งแวดล้อม]
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า
ความชอบใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความพึงพอใจ
ความพึงใจ (n.) satisfaction See also: contentment, complacency Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ความไม่พอใจ (n.) dissatisfaction See also: displeasure, discontent Ops. ความพอใจ
คุณูปการ (n.) benefaction See also: support, patronage, contribution Syn. คุโณปการ
คุโณปการ (n.) benefaction See also: support, patronage, contribution Syn. คุณูปการ
อิฏฐารมณ์ (n.) satisfaction See also: gratification Ops. อนิฏฐารมณ์
ฮึ่ม (int.) sound which express dissatisfaction
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam.ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation.มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย
Don't give them the satisfaction, the fucks.ไม่ให้พวกเขาหลับเลยรึไง ไอบ้า
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed."สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
With a certain satisfaction, I might add....ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า
We need satisfaction. We shouldn't deny our bodies.ถึงเรามีสติแค่ใหนแต่ว่าเราก็ปฎิเสธความปรารถนาไม่ได้หรอก
It's a real specific kind of satisfaction, isn't it... cooking for people?มันเป็นความสุขใจอย่างมาก ใช่ไหมคะ ที่ได้ทำอาหารให้คนอื่น
According from Sir, there are faction of wushu tooความเห็นต่าง ๆ ย่อมมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
Is he just trying to create a faction of highborns?หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี...

*faction* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
派别[pài bié, ㄆㄞˋ ㄅㄧㄝˊ, 派别 / 派別] denomination; group; school; faction; school of thought
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 派性] factionalism; tribalism
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, 党魁 / 黨魁] faction leader; head of political party
强硬派[qiáng yìng pài, ㄑㄧㄤˊ ˋ ㄆㄞˋ, 强硬派 / 強硬派] hardline faction; hawks
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
现代派[xiàn dài pài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄆㄞˋ, 现代派 / 現代派] modernist faction; modernists
中立派[zhōng lì pài, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄆㄞˋ, 中立派] centrist; the centrist faction
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 蒋桂战争 / 蔣桂戰爭] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, 保守派] conservative faction
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, 民主派] Democratic faction
异议分子[yì yì fèn zǐ, ㄧˋ ㄧˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 异议分子 / 異議份子] dissidents; dissenting faction
帮派[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, 帮派 / 幫派] faction
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 伊斯兰圣战组织 / 伊斯蘭聖戰組織] Islamic Jihad (Palestinian armed faction)
温和派[wēn hé pài, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, 温和派 / 溫和派] moderate faction
反对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, 反对派 / 反對派] opposition faction
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, 满意 / 滿意] satisfied; pleased; to one's satisfaction
派系[pài xì, ㄆㄞˋ ㄒㄧˋ, 派系] sect; faction

*faction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction
タカ派;鷹派[タカは(タカ派);たかは(鷹派), taka ha ( taka ha ); takaha ( taka ha )] (n) (See 鳩派) hawks; hardline faction
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
ファクション[, fakushon] (n) faction
一党一派[いっとういっぱ, ittouippa] (n) party; faction
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction
伊吹派[いぶきは, ibukiha] (n) Ibuki Faction (of the LDP)
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P)
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp,v1) to smile a smile of satisfaction
会派[かいは, kaiha] (n) faction; denomination; communion
党派心[とうはしん, touhashin] (n) factionalism
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
党閥[とうばつ, toubatsu] (n) (party) faction or clique
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
化石[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P)
反主流派[はんしゅりゅうは, hanshuryuuha] (n) anti-mainstream faction; fringe group; dissident group
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P)
引赤[いんせき, inseki] (n,adj-no) (obsc) (See 発赤) rubefaction (reddening of the skin)
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na,n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role)
徒党[ととう, totou] (n,vs,adj-no) conspirators; faction; cabal; clique
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction
[は, ha] (n,n-suf) clique; faction; school; (P)
派閥主義[はばつしゅぎ, habatsushugi] (n) factionalism
派閥争い[はばつあらそい, habatsuarasoi] (n) factional dispute; factional strife; rivalry between factions
派閥力学[はばつりきがく, habatsurikigaku] (n) factional dynamics; power relationships among factions; factional power politics
派閥均衡[はばつきんこう, habatsukinkou] (n) balance of power among factions (within a political party); factional balance
派閥抗争[はばつこうそう, habatsukousou] (n) factional infighting (conflict); antagonism between factions
液状化[えきじょうか, ekijouka] (n,vs) liquefaction; liquefy
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n,adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction
為公会[いこうかい, ikoukai] (n) Iko-kai (faction of the LDP)
焙焼[ばいしょう, baishou] (n,vs) roasting (in metallurgy, etc.); calcination; torrefaction
甘心[かんしん, kanshin] (n,vs) satisfaction
留飲[りゅういん, ryuuin] (n,vs) gloating; satisfaction
石化[せっか, sekka] (n,vs) mineralization; mineralisation; petrifaction; fossilization; fossilisation
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions
Japanese-English: COMDICT Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition)

*faction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen k) EN: split into factions ; form cliques FR:
แบ่งพรรคแบ่งพวก[v. exp.] (baeng phak ) EN: divide into factions FR:
ฉันท์[n.] (chan) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f] ; ardeur [f] ; désir [m] ; volonté [f]
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: pleasure ; satisfaction FR: contentement [m] ; plaisir [m] ; satisfaction [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
อิฏฐารมณ์[n.] (itthārom) EN: satisfaction FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
การเน่า[n.] (kān nao) EN: putrefaction FR:
การเน่าเปื่อย[n. exp.] (kān nao peū) EN: decomposition ; decaying ; putrefaction ; putrescence ; rotting FR: décomposition [f]
การแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว[n. exp.] (kān praē sa) EN: coal liquefaction FR: liquéfaction du charbon [f]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side FR: pôle [m]
คุณูปการ = คุโณปการ[n.] (khunūpakān ) EN: benefit ; support ; patronage ; benefaction FR:
ความละลาย[n.] (khwām lalāi) EN: FR: liquéfaction [f]
ความไม่พึงพอใจ[n. exp.] (khwām mai p) EN: dissatisfaction FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheun) EN: satisfaction [f] FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheun) EN: consumer satisfaction FR:
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: job satisfaction FR:
ความพึงพอใจในงาน[n. exp.] (khwām pheun) EN: FR: satisfaction au travail [f]
ความภิรมย์ [n.] (khwām phiro) EN: pleasure ; satisfaction FR:
ความพอใจ[n.] (khwām phøja) EN: contentment ; satisfaction ; willingness FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
อรดี ; อรติ[n.] (øradī ; øra) EN: dissatisfaction FR: désatisfaction [f]
ปักษ์[n.] (pak) EN: wing ; faction ; side ; part ; region FR: région [f] ; partie [f]
ปักษ-[pref.] (paksa-) EN: wing ; faction ; side FR:
เป็นก๊กเป็นเหล่า[adv.] (pen kok pen) EN: into factions FR:
เป็นก๊กเป็นหมู่[adv.] (pen kok pen) EN: into factions FR:
เป็นก๊กเป็นพวก[adv.] (pen kok pen) EN: into factions FR:
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สุขารมณ์[n.] (sukhārom) EN: pleasure FR: plaisir [m] ; satisfaction [f]
ทหารยาม[n. exp.] (thahān yām) EN: sentry ; sentinel FR: sentinelle [f] ; factionnaire [m] ; garde [m]
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ยิ้มร่า[v. exp.] (yim rā) EN: beam ; smile with satisfaction FR:

*faction* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Zufriedenheit {f} | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction
Betäubung {f}stupefaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *faction*
Back to top