ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blankness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blankness*, -blankness-

blankness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blankness (n.) การไม่มีอะไร See also: ศูนย์ Syn. emptiness, nothingness, nonexistence, vacancy
blankness (n.) ความไม่สำคัญ See also: การไม่มีอยู่จริง Syn. emptiness, nothingness, nonexistence, vacancy
blankness (n.) จิตว่าง See also: สภาพจิตที่ไม่มีเรื่องประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง (เช่น ตอนแรกเกิด)
blankness (n.) ความว่างเปล่า Syn. emptiness
blankness (n.) สุญญากาศ See also: บริเวณที่ไม่มีอากาศ Syn. emptiness, rarefaction

blankness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leere {f}blankness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blankness
Back to top