ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daze

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daze*, -daze-

daze ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daze (vt.) ทำให้งงงวย See also: ทำให้ตกตะลึง Syn. amaze
daze (n.) ภาวะที่งงงวย See also: ความงุนงง Syn. bewildement
dazed (adv.) อย่างมึนงง See also: อย่างงงวย Syn. muzzy
dazed (adj.) มึนงง See also: งงงวย, เมา Syn. muzzy
dazed (adj.) มึน See also: ตกตะลึง, งงงัน Syn. amazed, shocked
dazed (adj.) มึนงง See also: งงงวย, กึ่งสลบ Syn. groggy, semiconscious
English-Thai: HOPE Dictionary
daze(เดซ) {dazed,dazing,dazes} vt. ทำให้งงงวย n. ภาวะที่งงงวย, See also: dazedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังงัง (v.) be dazed See also: be stunned Syn. นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง
จิกปีก (v.) be dazed See also: be stunned Syn. งง
ตกตะลึง (v.) be dazed See also: be stunned Syn. นิ่งงัน, ตะลึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hard enough to daze him.แรงพอที่จะทำให้ตาพร่าได้
In a daze 'cause I found God#ในวันที่สับสน เพราะฉันเจอกับพระเจ้า#
Why are you so dazed?ทำไมทำหน้างงอย่างนั้นละ
Ah, she says she's just dazed.อ้า... เธอบอกว่าเธองง
But her face looks swollen, and her eyes are dazed.แต่หน้าของเธอดูอวดดี และตาของเธอ
Or dazed,certainly.หรือเลอะเลือน.เอาให้แน่ๆสิ.
Why are you still standing there in a daze?ทำไมยังยืนงงอยู่แบบนี้?
I didn't expect this myself and I am dazed by it, but it just goes to show how much faith His Majesty has in you.หม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ แต่นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านมากแค่ไหน
He spent the rest of his life in a kind of... daze, always... wondering exactly how old she would've been, what she would've looked like.เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ด้วยความ.. สงสัย
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้
Atom is stumbling around the ring, apparently disoriented and dazed!อะตอม เป๋ไปมาทั่วสังเวียน เห็นชัดว่าเขากำลังมึน!
If you didn't tell him anything, why was he so dazed when he walked out of here?เฮ้ ถ้าคุณไม่ได้บอกอะไรเขา ทำไมเขาเดินแบบเเลื่อนลอยออกจากห้องคุณ?

daze ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕眩[yūn xuàn, ㄩㄣ ㄒㄩㄢˋ, 晕眩 / 暈眩] daze; giddy
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, 迷糊] muddle-headed; dazed; only half conscious
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, 昏沉] murky; dazed; befuddled; dizzy

daze ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P)
放心状態[ほうしんじょうたい, houshinjoutai] (n,adj-no) being in abstraction; being dazed; being absentminded; stargazing
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine

daze ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความงุนงง[n.] (khwām ngun-) EN: daze FR: perplexité [f]
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned FR:
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused FR:
เมาหมัด[adj.] (maomat) EN: dazed ; punch-drunk FR: sonné
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk FR: être étourdi ; être groggy
มึนหัว[adj.] (meunhūa) EN: giddy ; dopey ; dazed ; woozy FR: pris de vertige
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied ; stunning ; caught off guard FR: stupéfait ; abasourdi
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
ยืนจังงัง[v. exp.] (yeūn jang-n) EN: be stupefied ; be stunned ; be dazed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daze
Back to top