ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patronage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patronage*, -patronage-

patronage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patronage (n.) ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง See also: เส้นสายทางการเมือง Syn. backing
patronage (n.) การอุปถัมภ์ See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ Syn. backing, contribution, donation
English-Thai: HOPE Dictionary
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์
English-Thai: Nontri Dictionary
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
การช่วยเหลือ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
การอนุเคราะห์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน
การอุปถัมภ์ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
พระบรมราชูปถัมภ์ (n.) patronage
ราชินูปถัมภ์ (n.) queen´s patronage
ราชูปถัมภ์ (n.) royal patronage See also: the patronage of the king, king´s patronage Syn. ราโชปถัมภ์
ราโชปถัมภ์ (n.) royal patronage See also: king´s patronage Syn. ราชูปถัมภ์
เส้นแข็ง (adj.) strong patronage Syn. เส้นใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก
You granted patronage to that grinning shit Batiatus a breath before his house fell to massacre.คุณได้รับการอุปถัมภ์ ที่อึ Batiatus ยิ้ม ลมหายใจก่อนที่บ้านของเขา ลดลงไปสังหารหมู่
Under my patronage you've become a knight, you've served as Commander of the City Watch.ด้วยการอุปถัมภ์ของข้า เจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน ได้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการ ของกองกำลังรักษาเมือง
An honor to receive your patronage, my lord.เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านกรุณามาเยือน นายท่าน
This is just a small token gift, but I hope for your continued patronage.ไม่ครับ, มันเป็นพอใจของทางนี้ครับ นี่เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆค่ะ, แต่ฉันหวังว่าจะได้รับการอุปการะจากคุณอยู่นะคะ
To take up the cause of patronage.อยากจะมาอุปภัมภ์เราด้วย
One of whom fights under ilithyia's patronage.หนึ่งในพวกนั้นต่อสู้ภายใต้การสนับสนุนจากอิลิเธีย
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย
I regret to say he did not honor me with his patronage.ข้าเสียใจยิ่งนักที่เขาไม่ได้ให้เกียรติข้า ทำอาวุธแก่เขา
I am bound to the House of Batiatus by patronage.ฉันกำลังถูกผูกไว้กับบ้าน ของ Batiatus โดยอุปถัมภ์
There is a balance to be maintained between dominance and patronage.มีความสมดุลให้ได้รับการรักษาคือ ระหว่างการปกครองและการอุปถัมภ์

patronage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惠顾[huì gù, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ, 惠顾 / 惠顧] your patronage

patronage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
引き立て;引立て[ひきたて, hikitate] (n) favor; favour; patronage
恩顧[おんこ, onko] (n) favour; favor; patronage
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P)
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor
賛助[さんじょ, sanjo] (n,vs) support; patronage; (P)

patronage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatha) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage ; subsidy FR:
เข้าเจ้าเข้านาย[v.] (khaojaokhao) EN: put oneself under the patronage of big wig FR:
คุณูปการ = คุโณปการ[n.] (khunūpakān ) EN: benefit ; support ; patronage ; benefaction FR:
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phrabor) EN: under the royal patronage of the king FR:
พระบรมราชูปถัมภ์[n.] (Phrabøromma) EN: patronage of the king FR:
ราชูปถัมภ์ ; ราโชปถัมภ์[n.] (rāchūpatham) EN: royal patronage ; the patronage of the king ; king's patronage FR:
ร่มเงา[n.] (rom-ngao) EN: patronage FR:
อุปถัมภ์[v.] (upatham = u) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger
อุปถัมภ์[n.] (uppatham = ) EN: support ; patronage FR: parrainage [m] ; patronnage [m] ; support [m]
อุปถัมภ์[v.] (uppatham = ) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patronage
Back to top