ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emptiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emptiness*, -emptiness-

emptiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emptiness (n.) ความว่างเปล่า
English-Thai: Nontri Dictionary
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความว่าง (n.) emptiness See also: vacantness, void Syn. ความว่างเปล่า
ความว่างเปล่า (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร Ops. ความเต็มเปี่ยม
ความโล่ง (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความไม่มีตัวตน, ความว่าง, ความไม่มีอะไร Ops. ความเต็มเปี่ยม
ความไม่มีตัวตน (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร Ops. ความเต็มเปี่ยม
ความไม่มีอะไร (n.) emptiness See also: nothingness Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง Ops. ความเต็มเปี่ยม
อากาศธาตุ (n.) emptiness Syn. ความว่างเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
GRANDFATHER: "Buttercup's emptiness consumed her.ความว่างเปล่ากัดกินบัตเตอร์คัพ
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน
Do not let the great emptiness of Khazad-dum fill your heart Gimli, son of Gloin.อย่าให้ความว่างเปล่าของคาซาด ดูม เข้ามารวบกวนจิตใจพวกเจ้าเลย กิมลี บุตรแห่งกลออิน
"Everything That Disappears Leaves Emptiness Behind""ทุกสิ่งที่สูญหาย ทิ้งเพียงความว่างเปล่าเอาไว้"
That night we went hungry, to understand emptiness he told us.คืนนั้นพวกเราหิวโหย เพื่อให้เข้าใจถึงความว่างเปล่าตามที่พ่อบอก
In that moment I changed from a girl, facing nothing but emptiness to someone with purpose.I saw that to be a Geisha could be a stepping stone to something else: a place in his world.ในนาทีนั้นเองฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว เผชิญหน้า ความไม่มีแต่ความว่างเปล่า ได้นำใครบางคนสู่เป้าหมาย ฉันจะเป็นเกอิชา ที่สามารถเดินผ่านก้อนหินทีละขั้น เพื่อก้าวสู่สิ่งอื่นเพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา
When you watch a show like that it just shows us there's an emptiness in the hearts of all people.เวลาที่คุณชมรายการแบบนั้น มันทำให้เราเห็นว่า มีความว่างเปล่าอยู่ในใจของทุกคน
An emptiness that nothing but the Lord himself...ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไร นอกจากพระผู้เป็นเจ้า
He's jaded and disgusted by the emptiness of existence.เค้าเป็นคนที่น่าเบื่อและน่าขยะแหยงของการดำรงชีวิตอันไร้ค่า
And the emptiness when it's gone.แล้วมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อมันจากไป
We're running from the hopeless emptiness of the whole life here, right?เรากำลังวิ่งออกมาจากความว่างเปล่าสิ้นหวังของชีวิตทั้งชีวิตที่นี่ใช่มั้ย?
You figure it's more comfy here in the old hopeless emptiness after all, huh?คุณคิดว่ามันเป็นความสะดวกสบายมากขึ้น ที่นี่ในความว่างเปล่าสิ้นหวังเก่าหลังจากทั้งหมดฮะ?

emptiness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, 空虚 / 空虛] hollow; emptiness; meaningless

emptiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平等観[びょうどうかん, byoudoukan] (n) (1) viewing all things as undifferentiated and equal; non-discriminative thought; (2) {Buddh} contemplation of the equality of all things from the standpoint of emptiness
空即是色[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即是空) emptiness is form; illusion of the reality of matter
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
空諦[くうたい, kuutai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of emptiness (holding that all things are void)
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions)
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P)
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P)
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P)
色即是空[しきそくぜくう, shikisokuzekuu] (n) {Buddh} (See 空即是色) form is emptiness; matter is void; all is vanity
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions)

emptiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
สุญตา ; สุญญตา[n.] (sunyatā) EN: voidness ; unsubstantiality ; sunyata ; emptiness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emptiness
Back to top