ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dirt*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dirt, -dirt-

*dirt* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Dicky Dirt (sl.) เสื้อเชิ้ต Syn. Dicky
dirt (n.) ดิน See also: โคลน Syn. soil, clay, loam
dirt (n.) เรื่องสกปรก See also: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว Syn. gossip, rumor
dirt (n.) สิ่งสกปรก
dirt cheap (idm.) (ราคา) ถูกที่สุด See also: ถูกมาก
dirt cheap (sl.) ถูกมาก
dirtiness (n.) ความสกปรก See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
dirtless (adj.) สะอาด Ops. dirty
dirty (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. begrimme, muck Ops. clean, cleanse
dirty (adj.) ไม่พอใจ See also: ขุ่นเคือง
dirty (adj.) ลามก
dirty (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned, unwashed Ops. clean, washed
dirty crack (sl.) คำหยาบ
dirty fog (n.) มลพิษทางอากาศ See also: อากาศเสีย Syn. smog
dirty look (idm.) สีหน้าไม่ยอมรับ See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
dirty old man (idm.) ชายแก่เซ็กส์จัด See also: เฒ่าหัวงู
dirty up (phrv.) ทำให้สกปรกมาก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. foul up, mess up, muck up
dirty word (idm.) คำสบถ See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
dirty word (sl.) คำหยาบ See also: คำด่า, คำสบถ
dirty work (idm.) งานน่าเบื่อ See also: งานไม่น่าสนใจ
dirty work (.) การทรยศ See also: การหักหลัง
dirty work (sl.) งานไม่สุจริต See also: งานสกปรก
dish the dirt (sl.) นินทา See also: ซุบซิบนินทา
quick-and-dirty (sl.) ผ่านๆ See also: ลวกๆ, พอเป็นพิธี
English-Thai: HOPE Dictionary
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
English-Thai: Nontri Dictionary
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dirt bandชั้นเศษหินในน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dirtlike ดินขยะ ขยะที่แปรสภาพจากการฝังกลบ มีลักษณะคล้ายดิน สามารถอัดได้ รับน้ำหนักได้ดี ขุดและกลบง่าย [สิ่งแวดล้อม]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมักหมม (v.) leave (dirty clothes) in a heap See also: lie in a heap, pile up
หมักหมม (v.) leave (dirty clothes) in a heap See also: lie in a heap, pile up
กระมอมกระแมม (v.) dirty See also: be dusty and dirty, be unclean Syn. มอมแมม, เลอะเทอะ, สกปรก
ขะมอมขะแมม (v.) be dirty See also: be filthy, be sloppy Syn. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ, กระดำกระด่าง, กระมอมกระแมม Ops. สะอาด
ขะมุกขะมอม (v.) be dirty See also: be filthy, be sloppy, be unclean Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก Ops. สะอาด
ขี้มือ (n.) dirt on hands Ops. ขี้ตีน
ขี้เล็บ (n.) nail dirt
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ซกมก (adj.) dirty See also: filthy, foul, soiled, unclean Syn. สกปรก Ops. สะอาด
น้ำครำ (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
น้ำสกปรก (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำเสีย, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
น้ำเสีย (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
มอมแมม (adj.) dirty See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ
มอมแมม (v.) be dirty See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ
สกปรก (v.) be dirty See also: be unclean, tarnish Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, ขาวสะอาด
สกปรก (adj.) dirty See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (v.) be dirty See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (adj.) dirty See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting Ops. สะอาด
สิ่งสกปรก (n.) dirtiness See also: filthiness
สิ่งสกปรก (n.) dirtiness See also: filthiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ!
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Delicious creature, do you want my dirty underpants?สรรพสิ่งที่สร้างอร่อย, คุณ want my underpants สกปรกหรือไม่?

*dirt* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
[gòu, ㄍㄡˋ, 垢] dirt; disgrace
[āi, ㄞ, 埃] dirt; dust; angstrom
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 秽 / 穢] dirt; filth
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
臭钱[chòu qián, ㄔㄡˋ ㄑㄧㄢˊ, 臭钱 / 臭錢] dirty money
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, 粪土 / 糞土] dung and dirt; muck
[chén, ㄔㄣˊ, 尘 / 塵] dust; dirt; earth
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
色情小说[sè qíng xiǎo shuō, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 色情小说 / 色情小說] pornographic novel; dirty book
粗语[cū yǔ, ㄘㄨ ㄩˇ, 粗语 / 粗語] rude words; dirty talk
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
[jú, ㄐㄩˊ, 挶] structure for carrying dirt
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, 混浊 / 混濁] turbid; muddy; dirty

*dirt* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal)
ダーティーフロート[, da-tei-furo-to] (n) dirty float
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
二足三文;二束三文[にそくさんもん, nisokusanmon] (n,adj-no) dirt cheap; very cheap
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
土弄り;土いじり[つちいじり, tsuchiijiri] (n) (1) (See 土遊び) playing with dirt; (2) gardening; farming (as a hobby)
土間[どま, doma] (n) (1) dirt floor; (2) pit; parterre; (P)
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P)
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
小汚い[こぎたない, kogitanai] (adj-i) dirty; sloppy
手を汚す[てをよごす, tewoyogosu] (exp,v5s) to dirty one's hands
手垢[てあか, teaka] (n) finger marks; dirty marks
捨て値[すてね, sutene] (n) priced dirt cheap
掃き出し窓[はきだしまど, hakidashimado] (n) opening through which dirt is swept
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚らしい[きたならしい, kitanarashii] (adj-i) dirty-looking; squalid
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive

*dirt* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ชระมุกชระมอม[adj.] (charamukcha) EN: dirty FR:
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
ดิน[n.] (din) EN: dirt FR: saleté [f]
เดอร์ตีโจ๊ก[n. exp.] (doētī jōk) EN: dirty joke FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder FR: poussière [f]
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
ไขเสนียด[n.] (khaisanīet) EN: dirty water FR:
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ขี้-[n., pref.] (khī ; khī-) EN: waste ; dung ; refuse ; dirt FR: déchet, [m] ; détritus [mpl]
ขี้เล็บ[n. exp.] (khī lep) EN: dirt under the nails FR:
ขี้มือ[n.] (khīmeū) EN: dirt on hands FR: saletés sur les mains [fpl]
ขี้สกปรก[X] (khī sokkapr) EN: dirty FR:
คิดสกปรก[v. exp.] (khit sokkap) EN: have dirty thoughts ; have a dirty mind FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
คราบ[n.] (khrāp) EN: stain ; sludge ; dirt FR:
เขรอะ[adj.] (khroe) EN: dirty ; stained with FR:
ความสกปรก[n.] (khwām sokka) EN: dirt ; impurity ; foulness FR: saleté [f] ; crasse [f] ; malpropreté [f]
กระมอมกระแมม[adj.] (kramømkrama) EN: dirty FR:
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling ; fine particles FR: poussière [f] ; particule [f]
เล่นโกง[v. exp.] (len kōng) EN: play dirty ; foul FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
มอซอ[adv.] (møsø) EN: shabbily ; dowdily ; dirtily FR:
น้ำเน่า[n. exp.] (nām nao) EN: polluted water ; dirty water FR: eau polluée [f]
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
หน้าตามอมแมม[n. exp.] (nātā mǿmmae) EN: dirty face FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre

*dirt* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track
Schmutzfink {m} [ugs.]dirty pig; dirty brat [coll.]
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstendirty | dirtier | dirtiest
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Kleinbauer {m}dirt fartmer [Am.]
Sandbahn {f}dirt track
Schmutzfänger {m}dirt trap
Schmierfink {m}dirty fellow
Zote {f}dirty joke; obscenity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dirt*
Back to top