ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwashed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwashed*, -unwashed-

unwashed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwashed (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned Ops. clean, washed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwashed
Back to top