ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blackened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blackened*, -blackened-

blackened ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blackened (adj.) มีสีคล้ำ See also: หมอง, ไหม้, เกรียม Syn. discoloured

blackened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンヴァガボンドバタフライフィッシュ;インドフウライ;クロフウライチョウチョウウオ[, indeianvagabondobatafuraifisshu ; indofuurai ; kurofuuraichouchouuo] (n) Indian vagabond butterflyfish (Chaetodon decussatus); blackened butterflyfish; black-finned vagabond

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blackened
Back to top