ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

washed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *washed*, -washed-

washed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
washed up (idm.) ลม หรือคลื่นนำพามา See also: ทำให้หมดอาชีพ
washed-out (adj.) สีตก Syn. faded
washed-up (adj.) ซึ่งล้างออกหมด
washed-up (adj.) ซึ่งหมดสิ้น See also: ซึ่งล้มเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded
washed-up(วอช ดฺ'อัพ) adj. ล้มเหลวสิ้นเชิง,ล้างสะอาดหมดจด,ตัดไมตรี, Syn. through
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has his car washed every weekเขานำรถไปล้างทุกสัปดาห์
I've already washed my hands of all thisฉันล้างมือ(ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป)จากเรื่องเหล่านี้แล้ว

washed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
无精打采[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 无精打采 / 無精打採] listless; in low spirits; washed out; downcast
洗冤集录[Xǐ yuān jí lù, ㄒㄧˇ ㄩㄢ ㄐㄧˊ ㄌㄨˋ, 洗冤集录 / 洗冤集錄] Record of Washed Grievances (1247) by Song Ci 宋慈, said to be the world's first legal forensic text
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
宋慈[Sòng Cí, ㄙㄨㄥˋ ㄘˊ, 宋慈] Song Ci (1186-1249), Southern Song lawyer, editor of Record of Washed Grievances 洗冤集錄|洗冤集录 (1247), said to be the world's first legal forensic text

washed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave
出涸らし[でがらし, degarashi] (n) washed out; insipid
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out
水飯[すいはん;みずめし, suihan ; mizumeshi] (n) rice washed in cold water; dried rice soaked in water to soften
虚舟[きょしゅう, kyoshuu] (n) unidentified craft said to have washed ashore in Ibaraki Prefecture during the Edo period (sometimes alleged to have been a UFO)
ストーンウォッシュ(P);ストーンウオッシュ[, suto-n'uosshu (P); suto-n'uosshu] (n) stone wash; stonewashed (jeans, etc.); (P)
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
色飛び;色とび[いろとび, irotobi] (n) washed-out colour (in photography) (color)

washed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Everettbülbül {m} [ornith.]Yellow-washed Bulbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า washed
Back to top