ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*carefully*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น carefully, -carefully-

*carefully* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carefully (adv.) อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously, watchfully Ops. carelessly, heedlessly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำเหนียก (v.) listen carefully to See also: pay attention to Syn. ฟัง, ตระหนัก, ใส่ใจ
คนพิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates
คิดหน้าคิดหลัง (v.) think carefully See also: think in this way and that, keep thinking over and over again Syn. ไตร่ตรอง
ถ้วนถี่ (adv.) carefully See also: precisely, thoroughly, scrupulously Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน
ถี่ถ้วน (adv.) carefully See also: attentively, thoughtfully, thoroughly Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
ผู้พิจารณา (n.) one who consider carefully See also: one who deliberates Syn. คนพิจารณา
รอบคอบ (adv.) carefully See also: circumspectly, cautiously Syn. ถ้วนถี่ Ops. สะเพร่า, เผอเรอ
ระมัดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง Ops. เลินเล่อ
ละเอียดถี่ถ้วน (adv.) carefully See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต Ops. หยาบ, คร่าวๆ
หักลบกลบหนี้ (v.) think carefully See also: take careful consideration, reflect on it
หูผึ่ง (v.) listen carefully See also: listen attentively
อย่างพิถีพิถัน (adv.) carefully See also: elaborately, painstakingly, meticulously Syn. ละเอียดลออ, ประณีต
อย่างรอบคอบ (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างระแวดระวัง Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
อย่างระมัดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างรอบคอบ, อย่างระแวดระวัง Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
อย่างระแวดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. อย่างรอบคอบ Ops. อย่างประมาท, อย่างเผอเรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
Now listen carefully. You'll see the runway at 300 feet.ฟังให้ดีนะ คุณจะเห็นรันเวย์ที่ 300 ฟุต
If you look carefully at the last page of the data, you will find the answers.ถ้าคุณดูอย่างละเอียดที่หน้า สุดท้าย ของข้อมูลที่คุณจะได้รับคำตอบ ของ
All of us on the crew have been carefully trained for emergencies....เอาล่ะ ไปเถอะ อ่าครับๆ เชิญเลยครับเดี๋ยวพวกเราตามไป
But listen carefully to what is calling.แต่ฟังเอาไว้ให้ดีนะในสิ่งที่เรียกร้อง
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง
We should go very carefully here. That's not a load-bearing structure.ระวังหน่อยตรงนั้นรับน้ำหนักได้ไม่มาก
And when they were kids you could look into their eyes and if you looked carefully enough you'd already see herถ้าพวกเขาเป็นเด็ก คุณจะอ่านสายตาออก ถ้าคุณดูอย่างถี่ถ้วน คุณจะเห็นเธอเต็มตา
You've carefully planned your meal set your table and arranged for a babysitter.เธอเตรียมอาหารไว้อย่างดี จัดโต๊ะ จ้างคนมาเลี้ยงลูก
The boy don't look carefully at the details in a word, so most of the time he's guessing'.นี่ เด็กไม่ได้ดูรายละเอียด ในแต่ละคำให้ดี

*carefully* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
注意看[zhù yì kàn, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄎㄢˋ, 注意看] watch carefully

*carefully* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully
思い見る;惟る;惟みる[おもいみる;おもんみる(惟る;惟みる), omoimiru ; omonmiru ( tada ru ; tada miru )] (v1) to reflect carefully
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n,vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
耳を傾ける[みみをかたむける, mimiwokatamukeru] (exp,v1) to lend an ear; to hearken; to give an ear to; to listen carefully
耳を澄ます;耳をすます[みみをすます, mimiwosumasu] (exp,v5s) to listen carefully; to strain one's ears
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
見澄ます[みすます, misumasu] (v5s,vt) to observe carefully; to make sure
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth
謹製[きんせい, kinsei] (n) quality product; carefully produced; reverently made
謹選[きんせん, kinsen] (n) carefully selected

*carefully* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully FR:
ชั่งใจ[v.] (changjai) EN: consider carefully ; think it over FR:
เดินค่อย ๆ = เดินค่อยๆ[v. exp.] (doēn khǿi-k) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
หักลบกลบหนี้[v. exp.] (hak lop klo) EN: think carefully FR:
หูผึ่ง[v.] (hūpheung) EN: listen carefully FR:
ขับดี ๆ = ขับดีๆ[v. exp.] (khap dī-dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ[v. exp.] (khap rot dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully FR: considérer avec attention
คิดให้ดี[v. exp.] (khit hai dī) EN: think carefully FR:
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ค่อย ; ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi ; khǿi) EN: little by little ; softly ; gently ; slowly ; quietly ; gradually ; cautiously ; carefully FR: petit à petit ; graduellement ; doucement ; précautionneusement ; pas à pas
ค่อย ๆ = ค่อยๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently ; softly ; carefully FR: avec précaution
ค่อย ๆ เดิน = ค่อยๆ เดิน[v. exp.] (khǿi-khǿi d) EN: walk slowly ; walk carefully FR: marcher avec précaution
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ละเอียด[adv.] (la-īet) EN: carefully FR:
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
เลือกเฟ้น[adj.] (leūakfen) EN: carefully selected FR:
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā y) EN: examine very carefully FR: examiner minutieusement
พิจารณาอย่างสุขุม[v. exp.] (phijāranā y) EN: consider carefully FR:
ประจง[v.] (prajong) EN: do painstakingly ; do with care ; do carefully FR:
ประคอง[v.] (prakhøng) EN: support ; handle gently ; help ; prop up ; carry carefully FR: soutenir avec les mains
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously FR: avec précaution ; avec circonspection
รัดกุม[adv.] (ratkum) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously FR: prudemment
สดับตรับฟัง[v.] (sadaptrapfa) EN: listen attentively ; listen carefully ; pay attention to FR: écouter attentivement
สำเหนียก[v.] (samnīek) EN: take note ; pay attention to ; listen carefully to ; take heed FR: prêter attention
ไต่[v.] (tai) EN: crawl ; creep ; move up slowly and carefully FR:
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully ; be determined FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à) ; porter son attention sur
ถี่ถ้วน[adv.] (thīthūan) EN: carefully ; scrupulously FR: minutieusement ; avec soin
ตรวจสอบอย่างละเอียด[v. exp.] (trūatsøp yā) EN: inspect carefully FR: inspecter minutieusement
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[adv.] (yāng ramatr) EN: carefully FR: avec précaution
อย่างรอบคอบ[adv.] (yāng røpkhø) EN: carefully FR: prudemment
อย่างสุขุม[adv.] (yāng sukhum) EN: carefully FR: prudemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *carefully*
Back to top