ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*approve*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น approve, -approve-

*approve* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approve (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ Syn. affirm, support, ratify Ops. refect, veto
approve (vt.) อนุมัติ Syn. sanction, authorize Ops. prohibit
approve of (phrv.) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses) See also: เห็นด้วยกับ Ops. disapprove of
approved (adj.) ที่อนุมัติ Syn. authorized, passed
disapprove (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike, disesteem Ops. like, favor, esteem
disapprove of (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Ops. approve of
English-Thai: HOPE Dictionary
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approveอนุมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนอนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Ops. ผู้ขออนุมัติ
ผู้อนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Syn. คนอนุมัติ Ops. ผู้ขออนุมัติ
อนุมัติ (v.) approve See also: allow Ops. ไม่อนุมัติ
เห็นชอบ (v.) approve of See also: agree to, consent to, assent to, endorse Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดี (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดีเห็นชอบ (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
What woman will take an unapproved drug while she's pregnant?แล้วผู้หญิงที่ไหนจะยอมท้องกับยาที่ยังไม่อนุมัติ
Stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้
Has the committee approved the mission? There's been talk of delay.คณะกรรมการอนุมัติรึยังครับ ได้ข่าวว่าจะเลื่อน

*approve* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 赞成 / 贊成] approve; endorse
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove

*approve* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
無認可[むにんか, muninka] (adj-na) unapproved; lack of approval
表外音訓[ひょうがいおんくん, hyougaionkun] (n) kanji reading that has not been approved by the government (and is not to be taught in public schools)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

*approve* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุมัติให้[adj.] (anumat hai) EN: approved FR: approuvé
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่เห็นชอบ[v. exp.] (mai hen chø) EN: disapprove FR: désapprouver ; être en défaveur de
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
ผ่านการเห็นชอบ[v. exp.] (phān kān he) EN: be approved FR:
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
รับความเห็นชอบ[v. exp.] (rap khwām h) EN: get the approval of ; be approved FR:
สมควรอนุมัติ[X] (somkhūan an) EN: approved FR:
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:

*approve* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}approved school
Billiger {m}approver
Verbesserung {f}approvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *approve*
Back to top