ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-approve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น approve, *approve*,

-approve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
Stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้
You're gonna marry some rich prick... who your parents will approve of... and just sit around with the other trust fund babies... and talk about how you went slumming', too, once.แล้วก็เอาเรื่องใต้กระโปรงไปเล่ากัน สนุกปากในสังคมไฮโซอย่างงั้นใช่ไหม
Can you approve that Ladies Gentlemen?สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ คุณสามารถพิสูจน์ได้?
Mom and dad approve and Fiona gets the man she's always dreamed of.แม่และพ่อยอมรับ และ ฟิโอนา ได้เจอะชายที่เธอฝันถึงตลอดเวลา
May you please approve of the relationship between Tsukasa and her?ใช่เลย "ช่างมันเถอะ" เอ๊ะ? นั่นแหละ ฉัน...

-approve- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision

-approve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of

-approve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -approve-
Back to top