ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ratify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ratify*, -ratify-

ratify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ratify (vt.) ยืนยัน See also: อนุมัติ, ให้สัตยาบัน Syn. approve, confirm, endorse
English-Thai: HOPE Dictionary
ratify(แรท'ทิไฟ) vt. ให้สัตยาบัน,ยืนยัน,อนุมัติ, See also: ratifier n., Syn. corroborate,approve
English-Thai: Nontri Dictionary
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Purcell, if our commission were to ratify the proposed merger, do you have any concerns with regards to the safety of future unr joint operations?คุณมีความกังวลอะไรรึเปล่าที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในอนาคตของUNRที่จะร่วมกัน?
We have some logistics To discuss in order to ratify The senate's decision.เรามีเรื่องการขนส่งที่ต้องหารือ เพื่อที่จะขออนุมัติต่อสภาสูง
Then I had to wait for them to ratify me, none of which would have been necessary had the powder you given me worked.ผมต้องรอให้พวกเขาอนุมัติ ไม่มีสิ่งไหนที่สำคัญไปกว่า งานที่คุณให้ผมทำหรอก
That's right, but I can't ratify until the council sign off on the stop and go.ที่เหมาะสม แต่ฉันไม่สามารถให้สัตยาบันจนกว่าสภาลงนามออกในการหยุดและไป
How gratifying for once to know...มันช่างน่ายินดีที่จะได้รู้ว่า...
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ
Well, that is most gratifying.อืมม อืมม เป็นปลื้มอย่างมาก
BECAUSE IT WAS THE ONLY WAY FOR YOU TO GET A GRATIFYING SEXUAL RELEASE.เพราะนั่นเป็นทางเดียว ที่นายจะปลดปล่อยความต้องการทางเพศได้
You want to know if I'll help you fool your son into thinking your life is gratifying?คุณอยากให้ฉัน ช่วยโกหกลูกชาย เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิต คุณน่าพึงพอใจรึ?
There is nothing more gratifying than sleeping under the stars.ไม่มีอะไรที่จะทำให้สบายใจ ได้เท่ากับการนอนใต้ดวงดาว
And sometimes it can also be the most gratifying.และบางครั้ง มันยังเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุด
Forty years, you have any idea how gratifying this is gonna be. LAUREN:40 ปีเลยนะ คุณเข้าใจมั้ยว่ามันจะน่าชื่นชมขนาดไหน

ratify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可喜[kě xǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄧˇ, 可喜] making one happy; gratifying
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使高兴 / 使高興] please; make happy; gratify; rejoice

ratify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying

ratify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้สัตยาบัน[v. exp.] (hai sattayā) EN: ratify FR: ratifier
แก้เงี่ยน[v. exp.] (kaē ngīen) EN: gratify one's desire , satisfy one's need FR:
ปรนเปรอ[v.] (pronproē) EN: indulge ; pamper ; gratify ; please s.o. in every way FR:
ตระอร[v.] (tra-øn) EN: gratify ; content FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ratify
Back to top