ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acting, -acting-

*acting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acting (n.) การแสดง Syn. performing, playing
acting (adj.) ที่รักษาการแทน See also: รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว Syn. temporary, substitute, substituting Ops. official, confirmed
acting (adj.) เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร
attracting (adj.) ซึ่งยั่วยวน See also: ล่อลวง, ดึงดูดใจ, ล่อใจ, ซึ่งยวนใจ Syn. alluring, provocative, tempting
attracting (adj.) เป็นที่ดึงดูดความสนใจ
distracting (adj.) ซึ่งน่ารำคาญ See also: ซึ่งกวนใจ Syn. off-putting
distractingly (adv.) อย่างน่ารำคาญ See also: อย่างกวนใจ
exacting (adj.) ซึ่งต้องการความสนใจมาก See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก Syn. demanding
extracting (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. crowning, filling
extracting the urine (sl.) ฉี่ See also: ถ่ายปัสสาวะ
reacting (adj.) ซึ่งตอบสนอง See also: ซึ่งโต้ตอบ Syn. receptive, responding
self-acting (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automated, automatic, self-propellent, mechanical
English-Thai: HOPE Dictionary
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
self-actingadj. อัตโนมัติ., See also: self-action n., Syn. automatic
English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
actingรักษาการแทน, รักษาการในตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
graduate actingปรับควบคุมตามส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
ผู้รักษาการ (n.) one acting temporarily in place of Syn. คนรักษาการ
ว่าที่ (n.) acting (as a higher rank) See also: acting (for)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you acting so cold?ทำไมถึงทำตัวเย็นชานัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ
Larry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told.ลาร์รี่ ผมนึกออกสิ ผมเเค่ออกความเห็น
I was acting in the town's best interest.ผมทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมืองผม
You were acting in the town's best interest. That's why you'll do the right thing.คุณทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมือง คุณถึงจะทําสิ่งที่ถูกต้องไง
That's what you get for distracting me.นี่คือสิ่งที่คุณได้ จากการทำให้ผมเสียสมาธิ
Just because our governments are acting like asses doesn't mean we have to.เพียงเพราะรัฐบาลของเรา มีพฤติกรรมเช่นลา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง
Indy, you're acting awfully strange.อินดีที่คุณกำลังทำตัวแปลกชะมัด
Was it because she was acting under orders from the person who later killed her?มันเป็นเพราะเธอทำตามคำสั่ง จากคนซึ่งต่อมาฆ่าได้เธอ?
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน
You've been acting psycho all day.เห็นแกประสาทแดกทั้งวันเลย

*acting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
假手[jiǎ shǒu, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄡˇ, 假手] by proxy; acting via sb else
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 联系方式 / 聯繫方式] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website)
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, 假戏真唱 / 假戲真唱] fiction comes true; play-acting that turns into reality
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 假令] if; supposing that; acting county magistrate
[zhà, ㄓㄚˋ, 醡] press for extracting wine
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance
[kē, ㄎㄜ, 苛] severe; exacting

*acting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティング[, akuteingu] (n) acting
アクティングアウト[, akuteinguauto] (n) acting out
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
コンパクト化[コンパクトか, konpakuto ka] (n,vs) compacting
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
ぷいと[, puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
共演[きょうえん, kyouen] (n,vs) appearing together; co-acting; co-starring; (P)
口入れ[くちいれ, kuchiire] (n,vs) acting as go-between; good offices
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P)
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
妄動;盲動[ぼうどう;もうどう, boudou ; moudou] (n,vs) acting blindly
実践躬行[じっせんきゅうこう, jissenkyuukou] (n,vs) acting up to one's principles
専断横行[せんだんおうこう, sendan'oukou] (n) prevalence of arbitrariness; rife with arbitrary decisions (acting on one's own authority)
専行[せんこう, senkou] (n,vs) acting arbitrarily; arbitrary action
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending
成型;成形[せいけい, seikei] (n,vs) (1) (esp. 成型) cast; mold; mould; casting; molding; moulding; compacting (e.g. in metallurgy); (2) (esp. 成形) forming; shaping; fashioning
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic)
業務委託[ぎょうむいたく, gyoumuitaku] (n) outsourcing; subcontracting
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P)
濡れ事師[ぬれごとし, nuregotoshi] (n) (acting) romantic lead; philanderer
無想無念[むそうむねん, musoumunen] (n,adj-no) being free from all distracting thoughts; keeping one's mind clear of all worldly thoughts; being free from all ideas and thoughts
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
独断専行[どくだんせんこう, dokudansenkou] (n,vs) acting arbitrarily on one's own authority; acting arbitrarily without consultation
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自動抄録作業[じどうしょうろくさぎょう, jidoushourokusagyou] automatic abstracting

*acting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
บรรณาธิการบริหารรักษาการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: acting editor-in-chief FR:
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
คำปรารภ[n. exp.] (khamprārop) EN: preamble ; enacting clause ; preface ; introduction FR: préambule [m]
คนรักษาการ[n. exp.] (khon raksāk) EN: one acting temporarily in place of FR:
กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง[n. exp.] (klǿngthōrat) EN: refracting telescope ; refractor telescope FR:
กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง[n. exp.] (klǿngthōrat) EN: refracting telescope ; refractor telescope FR:
ปฏิบัติราชการแทน[X] (patibat rāt) EN: acting FR:
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhī sany) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory FR: signataire [m]
ผู้รั้ง[n.] (phūrang) EN: acting officer FR:
รักษาการ[adj.] (raksākān) EN: acting ; on duty (of) ; in charge FR: faisant fonction
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่[v. exp.] (raksākān ka) EN: acting president FR:
รักษาการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (raksākān nā) EN: acting Prime Minister FR:
รักษาราชการแทน[X] (raksā rātch) EN: acting FR:
รั้งเจ้าอาวาส[n. exp.] (rang jao-āw) EN: acting abbot FR:
รั้งตำแหน่ง[adj.] (rang tamnae) EN: acting FR:
ทำท่า[v.] (thamthā) EN: act ; be acting ; conduct oneself ; strike a pose FR:
ว่าการ[xp] (wākān) EN: acting ; in charge FR:

*acting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent
Fuhrunternehmen {n}haulage contracting firm
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acting*
Back to top