ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acting, *acting*,

-acting- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรักษาการ (n.) one acting temporarily in place of
ผู้รักษาการ (n.) one acting temporarily in place of Syn. คนรักษาการ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you acting so cold?ทำไมถึงทำตัวเย็นชานัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
I was acting in the town's best interest.ผมทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมืองผม
You were acting in the town's best interest. That's why you'll do the right thing.คุณทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเมือง คุณถึงจะทําสิ่งที่ถูกต้องไง
Just because our governments are acting like asses doesn't mean we have to.เพียงเพราะรัฐบาลของเรา มีพฤติกรรมเช่นลา ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง
Indy, you're acting awfully strange.อินดีที่คุณกำลังทำตัวแปลกชะมัด
Was it because she was acting under orders from the person who later killed her?มันเป็นเพราะเธอทำตามคำสั่ง จากคนซึ่งต่อมาฆ่าได้เธอ?
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน
You've been acting psycho all day.เห็นแกประสาทแดกทั้งวันเลย
He's crazier than a shithouse rat. No wonder you're acting the way you are, with a loony for a father.พ่อแกมันบ้าโคตรๆ ไม่น่าแปลกใจ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.พวกนายทำท่าอย่างกะยายฉัน ตอนแกหงุดหงิดเลยว่ะ
My power's acting on its own...!พลังของฉันมันทำงานด้วยตัวเอง... !

-acting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
假手[jiǎ shǒu, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄡˇ, 假手] by proxy; acting via sb else
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 假令] if; supposing that; acting county magistrate
三思而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 三思而后行 / 三思而後行] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance

-acting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティング[, akuteingu] (n) acting
アクティングアウト[, akuteinguauto] (n) acting out
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
ぷいと[, puito] (adv) (on-mim) acting rudely and suddenly
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
口入れ[くちいれ, kuchiire] (n,vs) acting as go-between; good offices
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
呼応[こおう, koou] (n,vs) (1) hailing each other; (2) acting in concert; (3) agreement; concord; (P)
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
妄動;盲動[ぼうどう;もうどう, boudou ; moudou] (n,vs) acting blindly
実践躬行[じっせんきゅうこう, jissenkyuukou] (n,vs) acting up to one's principles
専行[せんこう, senkou] (n,vs) acting arbitrarily; arbitrary action
循行[じゅんこう, junkou] (n,vs) (1) (See 巡行) patrolling; (2) acting in accordance with one's orders; (3) (See 順行・2) direct motion (astronomy); prograde motion
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P)
独断専行[どくだんせんこう, dokudansenkou] (n,vs) acting arbitrarily on one's own authority; acting arbitrarily without consultation
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony
統一行動[とういつこうどう, touitsukoudou] (n) joint action; acting in unison
自由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] (n) free action; free activity; acting at one's own discretion; taking one's own course; free hand; independent action
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger
言行一致[げんこういっち, genkouicchi] (n) acting up to one's words
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
首相臨時代行[しゅしょうりんじだいこう, shushourinjidaikou] (n) acting prime minister
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck)

-acting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรณาธิการบริหารรักษาการ[n. exp.] (bannāthikān) EN: acting editor-in-chief FR:
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
คนรักษาการ[n. exp.] (khon raksāk) EN: one acting temporarily in place of FR:
ปฏิบัติราชการแทน[X] (patibat rāt) EN: acting FR:
ผู้รั้ง[n.] (phūrang) EN: acting officer FR:
รักษาการ[adj.] (raksākān) EN: acting ; on duty (of) ; in charge FR: faisant fonction
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่[v. exp.] (raksākān ka) EN: acting president FR:
รักษาการนายกรัฐมนตรี[n. prop.] (raksākān nā) EN: acting Prime Minister FR:
รักษาราชการแทน[X] (raksā rātch) EN: acting FR:
รั้งเจ้าอาวาส[n. exp.] (rang jao-āw) EN: acting abbot FR:
รั้งตำแหน่ง[adj.] (rang tamnae) EN: acting FR:
ทำท่า[v.] (thamthā) EN: act ; be acting ; conduct oneself ; strike a pose FR:
ว่าการ[xp] (wākān) EN: acting ; in charge FR:

-acting- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
Schnellverschluss {m}quick release fastener; quick acting closure
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acting-
Back to top