ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automated*, -automated-

automated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: เป็นไปโดยอัตโนมัติ Syn. self-operating, self-acting
automated (adj.) อัตโนมัติ See also: ซึ่งทำได้เอง Syn. automatic, self-propellent, mechanical
automated production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. manufacturing
English-Thai: HOPE Dictionary
automated officeสำนักงานอัตโนมัติหมายถึงสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล การพิมพ์เอกสาร ฯ บางทีใช้ office automation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
automated officeสำนักงานอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automated guided vehicle systemsระบบนำทางพาหนะอัตโนมัติ [TU Subject Heading]

automated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
スロープカー[, suro-puka-] (n) slope car; small automated monorail
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] (n) {comp} unmanned, automated terminal
自動体外式除細動器[じどうたいがいしきじょさいどうき, jidoutaigaishikijosaidouki] (n) automated external defibrillator; AED
自動化量産[じどうかりょうさん, jidoukaryousan] (n) automated mass-production
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM

automated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated FR: automatique ; automatisé
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]

automated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automated
Back to top