ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abandon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abandon, -abandon-

*abandon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abandon (n.) การปลดปล่อย See also: การปลดปล่อยอารมณ์
abandon (vt.) ทิ้ง See also: เลิก, ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ทิ้งขว้าง, ผละ, จากไป Syn. quit, give up, foreswear, renounce, relinquish, Ops. constraint, restraint
abandon (vt.) ปล่อยตามอารมณ์
abandon oneself (vi.) สำมะเลเทเมา See also: หลงระเริง Syn. loosen up
abandon to (phrv.) ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ See also: จมอยู่กับ
abandoned (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. heglected
abandoned (adj.) เกเร See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ
abandoned (adj.) ซึ่งพลัดหลง See also: หลงทาง Syn. lost
abandonment (n.) การทอดทิ้ง See also: การละทิ้ง, การสละ Syn. desertion, defection
self-abandoned (adj.) คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่ See also: ซึ่งไม่ควบคุมตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจาก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การจาก, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การปล่อย, การละวาง
การปล่อย (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การละวาง
การละทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก
การละวาง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย
การสละ (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง
การเลิก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก
ทิ้งๆ ขว้างๆ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ไม่เอาธุระ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง
This part of me will be like an old, abandoned shell.ส่วนนี้ของผม จะเหมือนกระดองเก่า ๆที่ถูกทิ้งไว้
I'd have abandoned them at week one and returned to Brussels.ฉันได้ละทิ้งพวกเขาในหนึ่งสัปดาห์ และกลับไปยังกรุงบรัสเซลส์
I found an abandoned car down near the gates of this house.ผมเห็นรถจอดทิ้งไว้ ใกล้บ้านหลังนี้
Besides, that place has been abandoned for more than 50 years.อีกอย่าง ที่นั่นถูกทิ้งร้าง มากว่าห้าสิบปีแล้ว
Look at what they abandoned in their panic. They were afraid!ดูสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ในความกลัว ของพวกเขาเอง พวกเขากลัว
It's saying, "Please don't let him abandon his baby.มันบอกว่า "โปรดอย่าละทิ้งฉันเลย.
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง
Why come to an abandoned place like this?ทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้นะ?
By the time we had abandoned hope of producing an heir, it seemed a little late to begin saving.เวลานั้นพวกเราก็ละทิ้งความหวังในการมีทายาท มันดูเหมือนจะสายไปหน่อยที่จะมาเริ่มตอนนี้

*abandon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , 弃樱 / 棄櫻] abandoned baby
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 遐] abandon; distant
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, 离弃 / 離棄] abandon
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
[shě, ㄕㄜˇ, 舍 / 捨] give up; abandon
[fèi, ㄈㄟˋ, 俷] (meaning unclear); to renounce; to abandon

*abandon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
委付[いふ, ifu] (n,vs) abandonment (rights, property)
委付者[いふしゃ, ifusha] (n) abandoner (in securities, etc.)
委付通知書[いふつうちしょ, ifutsuuchisho] (n) notice of abandonment (of securities, etc.)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃ビル[はいビル, hai biru] (n) abandoned building; derelict building
廃坑(P);廃鉱[はいこう, haikou] (n,vs) abandoned mine; disused mine; (P)
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r,vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r,vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P)
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care
投げ打つ;擲つ;抛つ;投打つ[なげうつ, nageutsu] (v5t,vt) to abandon; to throw away; to fling away
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)
捨て子(P);棄児;棄子;捨子[すてご(P);きじ(棄児), sutego (P); kiji ( ki ji )] (n) abandoned child; foundling; (P)
捨離[しゃり, shari] (n) {Buddh} abandoning all worldly desires
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P)
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses
核廃棄[かくはいき, kakuhaiki] (n) abandoning nuclear weapons, etc.; nuclear disposal
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
棄捐[きえん, kien] (n,vs) donation; abandonment
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
破れかぶれ[やぶれかぶれ, yaburekabure] (n,adj-no) desperation; self-abandonment
耕作放棄[こうさくほうき, kousakuhouki] (exp) abandonment of cultivation

*abandon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กเก็บตก[n. exp.] (dek keptok) EN: FR: enfant abandonné [m]
โดนเท[v. exp.] (dōn thē) EN: be abandoned FR: se faire larguer (fam.)
จาค-[pref.] (jākha-) EN: abandonment FR:
จาค-[X] (jākkha-) EN: abandonment FR:
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved FR: orphelin ; abandon
การจงใจละทิ้ง[n. exp.] (kān jongjai) EN: voluntary abandonment FR:
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion FR: abandon [m]
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing) EN: abandonment of domicile FR: abandon du domicile [m]
การเลิกใช้[n. exp.] (kān loēk ch) EN: FR: abrogation [f] ; abandon [m]
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:
การปล่อย[n.] (kān plǿi) EN: emission ; release ; abandonment FR: émission [f] ; rejet [m]
การสละ[n.] (kān sala) EN: abandonment FR: abnégation [f]
การสละหลุม[n. exp.] (kān sala lu) EN: abandonment FR:
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion FR: abandon [m]
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing f) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint FR:
การทิ้งคดี[n. exp.] (kān thing k) EN: abandonment of an action FR:
การทิ้งหน้าที่ราชการ[n. exp.] (kān thing n) EN: abandonment of a public office FR:
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthi) EN: desertion ; abandonment FR: abandon [m]
การทอดทิ้งบุตร[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การทอดทิ้งเด็ก[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การยอมยกให้[n. exp.] (kān yøm yok) EN: cession FR: abandon [m]
การยุติ[n.] (kān yuti) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment FR:
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละไป[v.] (la pai) EN: abandon FR:
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งลูก[v. exp.] (lathing lūk) EN: abandon a child FR: abandonner un enfant
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāt) EN: desert one's post FR: abandonner son poste
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngā) EN: abandon jobs FR:
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udo) EN: abandon one's principles FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
เลิกล้มกลางคัน[v. exp.] (loēklom klā) EN: give up halfway FR: abandonner à mi-chemin
เลิกนิสัย[v. exp.] (loēk nisai) EN: FR: perdre l'habitude de ; abandonner l'habitude de
เลิกเรียน[v. exp.] (loēk rīen) EN: quit school FR: abandonner l'école
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser

*abandon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Optionsaufgabe {f}abandonment of option

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abandon*
Back to top