ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defection*, -defection-

defection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defection (n.) การเอาใจออกห่าง See also: การละทิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
English-Thai: Nontri Dictionary
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Negotiating a high-level defection --การต่อรอง การทรยศขั้นสูง
After careful analysis and assessment, we've decided to proceed with the defection of one Shen Yue.หลังจากวิเคราะห์และประเมิืนผลอย่างถี่ถ้วน เราตัดสินใจดำเนินการลี้ภัย เชน ยูว์
And as such, Annie will facilitate the defection of Shen.ซึ่งแอนนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบ แผนการลี้ภัยของเชน
We'll sidestep your recent defection.เราจะหลีกเลี่ยง การเอาใจออกห่างของคุณ
One of the best singers in Glee Club quit recently, and there's talk of more defections.หนึ่งในขมรมเราพึ่งจะออกไปไม่นาน และพวกเขายังพูด เรื่องออกจากชมรมอีก
Brittany, we can't survive any more defections.บริทท์นี่ พวกเราจะลำบากถ้าไม่สามัคคีกัน

defection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, 投诚 / 投誠] defection

defection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
脱党[だっとう, dattou] (n,vs) defection from or leaving a (political) party
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P)

defection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกจากพรรค[v. exp.] (øk jāk phak) EN: defect FR: quitter un parti ; faire défection
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defection
Back to top