ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abandon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abandon, *abandon*,

-abandon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to seduce and abandon the sheriff of Rock Ridge.ให้ยั่วสวาทนายอำเภอแล้วทิ้ง
It's saying, "Please don't let him abandon his baby.มันบอกว่า "โปรดอย่าละทิ้งฉันเลย.
Remember you said you'd never abandon your friends?ไหนคุณบอกว่า จะไม่ทิ้งเพื่อนไง
Tell me friend when did Saruman the Wise abandon reason for madness?บอกฉันสิ ...เพื่อน... ซารูเเมนเจ้าปัญญาบ้าคลั่ง ไร้เหตุผลได้ไง
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย
This smoke, it causes the fire ants to abandon their homes, you see?ควันจะทําให้มดไฟทิ้งรัง เห็นมั้ย
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน...
I have no use for those who abandon "the path".ฉันไม่จำเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกที่ทรยศเส้นทางของตัวเอง
To abandon her own fleshจะทอดทิ้งลูกของตัวเอง
What was the pressing reason that made you abandon me?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งผมฮะ?
Why did you abandon your own kid?,ทำไมแม่ทิ้งลูกแท้ๆของแม่ฮะ?
So this evening, if his mother hasn't come back, ...I'll have to go, abandon my child.เย็นนี้ ถ้าแม่ของเขา ไม่กลับมา ฉันต้องไป ทิ้งเด็ก ๆ ไว้

-abandon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure

-abandon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit)
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care
捲る[めくる, mekuru] (suf,v5r,vt) (1) to turn up; to roll up (e.g. sleeves); (2) verb suffix to indicate reckless abandon to the activity; (P)
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
諦める[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to give up; to abandon (hope, plans); to resign oneself (to); (P)

-abandon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากไป[v. exp.] (jāk pai) EN: depart ; leave ; go away from ; abandon FR: partir ; quitter
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion FR: abandon [m]
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing) EN: abandonment of domicile FR: abandon du domicile [m]
การเลิกใช้[n. exp.] (kān loēk ch) EN: FR: abrogation [f] ; abandon [m]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion FR: abandon [m]
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthi) EN: desertion ; abandonment FR: abandon [m]
การทอดทิ้งบุตร[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การทอดทิ้งเด็ก[n. exp.] (kān thøtthi) EN: child abandonment ; abandonment of children ; abandoning a child FR: abandon d'enfant [m]
การยอมยกให้[n. exp.] (kān yøm yok) EN: cession FR: abandon [m]
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละไป[v.] (la pai) EN: abandon FR:
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งลูก[v. exp.] (lathing lūk) EN: abandon a child FR: abandonner un enfant
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngā) EN: abandon jobs FR:
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udo) EN: abandon one's principles FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ไปจาก[n. exp.] (pai jāk) EN: depart ; abandon FR: quitter
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon FR: s'en aller ; se détacher
ปละ[v.] (pla) EN: abandon FR: abandonner ; délaisser ; négliger
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop FR:
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: leave ; abandon ; forsake FR:
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalalo) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty FR: délaisser ; négliger
ปล่อยทิ้งไว้[v. exp.] (plǿi thing ) EN: abandon FR:
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละเรือ[v. exp.] (sala reūa) EN: abandon ship FR:
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnae) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave FR: démissionner
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ; abandon FR: vider
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งฟ้อง[v. exp.] (thing føng) EN: abandon an action ; drop a charge FR:
ทิ้งคดี[v. exp.] (thing khadī) EN: abandon an action FR:
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
ทิ้งเมืองหนี[v. exp.] (thing meūan) EN: abandon the city and flee ; give up the cdity and flee FR:
ทิ้งงาน[v. exp.] (thing ngān) EN: neglect one's work ; stop work ; abandon a job ; walk away from a job FR: abandonner le travail ; quitter le boulot
ทิ้งไป[v.] (thing pai) EN: throw away ; abandon FR: jeter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abandon-
Back to top