ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แล้ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แล้ง, -แล้ง-

*แล้ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวังลมๆ แล้ง (n.) forlorn hope
ต้นลมแล้ง (n.) Cassia fistula Syn. คูน, ราชพฤกษ์
ตะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง, เฉียงบ่า
ทองแล่ง (n.) gold thread See also: gold tinsel
ฝนแล้ง (n.) drought See also: rain-shortage, dry spell
ภัยแล้ง (n.) drought
ฤดูแล้ง (n.) dry season Syn. หน้าแล้ง
ลมๆ แล้ง (adj.) futile
ลมๆ แล้ง (adv.) futilely
ลมแล้ง (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, คูน, ราชพฤกษ์
ลมแล้ง (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Syn. ลมร้อน Ops. ลมหนาว
สะพายแล่ง (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. เฉียงบ่า
หน้าแล้ง (n.) dry season Syn. ฤดูแล้ง
เป็นลมเป็นแล้ง (v.) faint See also: have a stroke, dizzy Syn. สิ้นสติ
แล้ง (n.) drought Syn. หน้าแล้ง Ops. หน้าหนาว
แล่ง (n.) ancient Thai measure of capacity
แล่ง (v.) spilt See also: chop, cleave, break Syn. ผ่า, ฟัน
แล่ง (n.) quiver Syn. รังกระสุน
แล้งน้ำใจ (v.) be without kindness See also: treat someone ungenerously/unkindly, not be helpful or considerate
แห้งแล้ง (v.) dry Syn. แห้ง, แล้ง Ops. ชุ่มชื้น
แห้งแล้ง (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร, แร้นแค้น
English-Thai: HOPE Dictionary
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
xerophobous(ซิรอฟ'ฟะเบิส) adj. กลัวหรือเกลียดความแห้งแล้ง
xerophyte(ซี'โรไฟทฺ) n. พืชที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตในที่แห้งแล้ง, See also: xerophytic adj. xerophytically adv. xerophyticism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
dry(adj) แห้ง,แห้งแล้ง,กระหายน้ำ,ไม่มีน้ำ,เรียบๆ
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา
sieve(n) แล่ง,ตะแกรง,กระชอน,ตระกร้า,คนเก็บความลับไม่อยู่
sterile(adj) เป็นหมัน,แห้งแล้ง,ปลอดเชื้อ,ไม่มีประโยชน์
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeroclinalขึ้นที่ลาดแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xerophyteพืชทนแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
La Ninaลานีญา, ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก แห้งแล้งกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดฝนตกหนักกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deluded (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, foolish Ops. real
fond (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, deluded, foolish Ops. real
aestivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง
dead (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren, unproductive Ops. fertile
dried (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered
drought (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. rainlessness, scarcity
dry climate (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry season
dry season (n.) ฤดูแล้ง See also: หน้าแล้ง Syn. dry climate, dry season
estivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง Syn. aestivation
parched (adj.) แห้งแล้ง Syn. burned, withered, dried
rainlessness (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. scarcity
unproductive (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren Ops. fertile
wild (adj.) แห้งแล้ง See also: ห่างไกล, รกร้าง
xerophilous (adj.) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerophily (n.) การมีชีวิตอยู่ในที่แห้งแล้งได้
xerosere (n.) การเริ่มต้นความแห้งแล้ง
xerothemic (n.) เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์
If his was more than a vague ambition, if he was determined -ถ้าเขาไม่ฝันลมๆ แล้งๆ ถ้าเขาตั้งใจแน่วแน่จะค้นหาความจริง
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
In the southern part of the country farmers are saying it's the worst drought in a decade.ทางตอนใต้ของประเทศ ชาวไร่กล่าวว่านี่เป็นปีที่แล้งที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
We must pray about the violence and droughts and everything because the problem is, every farmer thinks he's on his own.เราต้องสวดมนต์เกี่ยวกับความรุนแรง ความแห้งแล้งและทุกอย่าง เพราะปัญหาคือ ชาวไร่ทุกคนคิดว่าตัวใครตัวมัน
Overpopulation, global warming, drought, famine, terrorism.ประชากรล้นโลก ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง รัฐประหาร
But we have to act quickly because very soon these fields will be dry.แต่เราต้องรีบลงมือ เพราะพื้นที่แถบนี้จะเริ่มแห้งแล้ง ในไม่ช้า
There's a million acres, corn and soy, outside Cordoba that was arid scrub before your mother's research.ข้างนอก cordoba นั่นมีไร่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง นับล้าน ที่นั่นแห้งแล้งมาก ก่อนที่แม่คุณจะมาทำการวิจัย
You pathetic, self-deluded little boy. Look at you!คุณน่าสงสารตัวเองลม ๆ แล้ง ๆ เด็กชายตัวเล็ก ๆ มองที่คุณ!
So why don't you give me that informed decision right now,แล้วทำไมคุณถึงไม่ให้ฉันหล่ะ ? มันเป็นการตัดสินใจลมๆแล้ง แล้วในตอนนี้
It's just a fantasy.มันก็แค่ฝันลม ๆ แล้ง
We' ll put these up. No, no, honey. No, I'll do it.ตกลง บ๊าย อันที่จริงแล้ง ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
Entertaining yourself with stupid daydreams.มีความสุขกับฝันกลางวันลมๆ แล้งๆ ไปเรื่อย
You showed me the towers because you didn't know what they were.อืมม แห้งแล้งหน่อย หาดชายสวยงาม เป็นรัฐล่มสลาย
He said that he would be back the fall, and it's fall, so clearly, he has better things to do.เขาบอกเองว่าพอช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะกลับมา แล้วนี่ก็ฤดูใบไม้ร่วงแล้ง เขาคงมี อะไรที่สนุกกว่านี้ให้ทำล่ะมั้ง
You're capable of success beyond your wildest dreams, but the only way that you can achieve that, you've got to make sure you don't get beaten down.นายจะต้องทำได้สำเร็จ เก็บความฝันลมแล้งไว้เถอะ แต่ทางเดียวที่จะทำให้มันสำเร็จได้
We've sequenced the virus, determined its origin and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain.เราได้เรียงลำดับไวรัส/ N และค้นหาแล่งกำเนิดของมัน เราจำลองวิธีที่มันเข้าไปในเซลล์ปอดและเซลล์สมอง
Obadiah wants me to take a job as a teacher because there's a drought and corn isn't gonna save us this year.โอบาดีย์อยากให้ ฉันทำงาน.. เป็นครูเพราะ มีแต่ความแห้งแล้ง.. ..และข้าวโพดก็จะ ช่วยเราไม่ได้ปีนี้
Hey, maybe we could recreate it when we end our drought in 2 days, 17 hours,เฮ้ เราจะได้ทำมันใหม่ไง ในตอนที่ฤดูแล้งนี่จบลงใน2วัน 17ชั่วโมง
It was a year in which the rain had not fallen.ปีนั่น เป็นปีที่แห้งแล้งมาก ฝนไม่มีซักหยดที่จะหล่นจากฟากฟ้า
As always. Way to get her hopes up for something that's never happened in the history of vampirism.ตามใจ ก็แค่ทำให้เธอหวังลมๆแล้งๆ เรื่องแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้
Man, what did he tell Langley to get access to this file?ว้าว เขาพูดยังไงนะ ทางแล็งค์ลี่ย์ จึงยอมให้เข้าถึงแฟ้มข้อมูลนี้ได้
The hot, dry, 120-degree-in-the-shade desert.ร้อน แห้งแล้ง ทะเลทรายที่อุณหภูมิ 120 องศาในร่ม
'The early settlers needed beasts of burden better suited to the harsh climate of the outback, so they imported camels.ผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ต้องการอูฐตัวหนึ่ง ซึ่งมันอยู่ในชนบทและแห้งแล้งมาก ดังนั้นพวกจึงนำเข้าอูฐจากที่อื่น
The trip will take me through some of the most beautiful and barren country the desert can show.ในการเดินทางของฉันต้องเดินผ่าน สถานที่บางแห่งที่สวยงามและพื้นที่แห้งแล้ง ทะเลทรายกว้างใหญ่
So gather round, single ladies, and allow me to be the one to enable your false dreams and ridiculous expectations.งั้นล้อมเข้ามา สาวโสดทั้งหลาย และให้ฉัน เป็นคนที่ทำให้ ความฝันผิดๆและความคาดหวังลมๆแล้งๆ ของพวกเธอเป็นจริง
I'm sorry that I've been throwing myself at you, making a fool of myself, hoping for something I know can never be.ฉันขอโทษที่ฉันทิ้งตัวเองไปกับเธอ และทำให้ตัวเองดูโง่ หวังอะไรลมๆแล้งๆ \ ที่รู้เป็นไปไม่ได้
You made me believe that they were manipulating me, giving me false hope, when it's you I shouldn't have trusted.คุณทำให้ผมเชื่อว่า พวกเขาจัดฉาก ให้ความหวังผมลมๆแล้งๆ แล้วตอนนี้มันคืนคุณ ที่ผมไม่ควรจะเชื่อใจเลย
That ego may be feeding a sort of pipe dream, that if he does escape, he may actually get to have a healthy relationship with his daughter.ความมั่นใจนั่นอาจหล่อเลี้ยง ความฝันลมๆแล้งๆ ว่าถ้าเขาหนีไปได้ เขาอาจจะได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกสาวเขา
Then suddenly, just like that, the day to day mundane, barren, and empty ritualistic life returned to this lonely part of the world here on the west shore side of the Mississippi.และก็เช่นเดียวกับที่ในแต่ละวัน ทางโลกแห้งแล้งว่างเปล่าชีวิต พิธีกรรม กลับไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกเหงา
Well, I'm not counting on a Hail Mary.อืม ผมไม่อยากหวังลม ๆ แล้ง
And yet it makes the critical difference between a barren wasteland and a garden of life on Earth.และยังจะทำให้ความ แตกต่างที่สำคัญ ระหว่างดินแดนที่แห้งแล้ง และสวนของชีวิตบนโลก
Killer heat waves, record droughts rising sea levels, mass extinction of species.นักฆ่าคลื่นความร้อน ภัยแล้งบันทึก การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล, การสูญเสียมวลของสายพันธุ์ เราได้รับมรดกโลกมากมาย
The people of Mesopotamia could not know that the same drought was crushing the dawning civilizations of Egypt,คนโสโปเตเมียไม่สามารถรู้ว่า ว่าภัยแล้งเดียวกันถูกบด การเริ่มอารยธรรมของอียิปต์
Vision enough to know when I'm being manipulated into risking my life for someone else's pipe dream.ก็มีมากพอจะรู้ว่าผมถูกหลอกใช้นั่นแหละ ให้เอาชีวิตไปเสี่ยงกับ ความฝันลมๆ แล้งๆ ของคนอื่น
Maybe I'm one of those people that has always wanted to do it, but it's like a pipe dream for me, you know?ฉันอาจเป็นอีกคนที่ใฝ่ฝันอยากจะแสดง แต่ได้แค่ฝันลมๆ แล้งๆ น่ะ
Designer Lingerie in the vain hope of kicking some life back into a dead relationship.ชั้นในดีไซน์เนอร์ เพราะหวังลมๆ แล้งๆ ว่าจะ เติมเชื้อไฟให้ความสัมพันธ์ตายด้าน
Grab him, he's getting away!จับเขาไว้, เขากำลังหนีไปแล้ง!
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา?
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แล้ง*
Back to top