ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aestivation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aestivation*, -aestivation-

aestivation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aestivation (n.) การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม
aestivation (n.) การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ)
aestivation (n.) การหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวของสัตว์บางชนิดในฤดูร้อนหรือเดือนที่แห้งแล้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aestivation
Back to top