ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rainlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rainlessness*, -rainlessness-

rainlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rainlessness (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. scarcity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rainlessness
Back to top