ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deluded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deluded*, -deluded-

deluded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deluded (adj.) ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง) See also: เลื่อนลอย Syn. delusive, foolish Ops. real
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I deluded myself for a secondฉันหลอกตัวเองไปชั่วขณะ

deluded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)

deluded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deluded
Back to top