ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*บุกรุก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บุกรุก, -บุกรุก-

*บุกรุก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบุกรุก (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การรุกราน
บุกรุก (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ
ผู้บุกรุก (n.) trespasser See also: invader, intruder, interloper
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout,ditch
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
usurp(ยูเซิร์พ',ยูเซิร์พ) vt.,vi. ช่วงชิง,แย่งชิง,แย่งชิงอำนาจ,บุกรุก., See also: usurper n.
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
usurp(vt) ชิงอำนาจ,แย่งชิง,บุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
assult (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, raid Ops. defend
break into (phrv.) บุกรุก (ด้วยกำลัง) See also: พังเข้าไป Syn. burst into
break-in (vi.) การบุกรุกเข้าไป (เช่น บ้าน, รถ, ที่ทำงาน) Syn. burglary
encroachment (n.) การบุกรุก See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ Syn. intrusion, trespass, violation
horn in (vi.) บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ก้าวก่าย Syn. interfere, intrude
incursion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. instrusion, irruption
instrusion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. irruption
interlope (vi.) บุกรุก See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Syn. intrude
intrude (vi.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. encroach, trespass, butt in
intrude (vt.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. invade
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
intrusion (n.) การบุกรุก See also: การล่วงล้ำ Syn. invasion, encroachment, trespass
invade (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, assult, raid Ops. defend
invasion (n.) การบุกรุก See also: การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ Syn. intrusion, encroachment
irruption (n.) การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: การรุกล้ำ Syn. invasion, incursion
no trespassing (idm.) ห้ามบุกรุก See also: ห้ามรุกล้ำ, ห้ามล่วงล้ำ
obtrude on (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on
overrun (vt.) บุกรุก See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ Syn. invade, occupy
trespass (n.) การบุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trespassing now!ตออนี้ เป็นผู้บุกรุกแล้ว !
Get in your car and leave!- คุณบุกรุก พื้นที่ส่วนบุคคลแห่งนี้ - พวกเรา กำลังทำการสืบสวนคดีอยู่
I've got nothing to say. This is an invasion of my privacy!ผมไม่มีอะไรจะพูด นี่เป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผม !
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร
This is yet another example of science intruding into matters of faith.ขอบคุณ นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์อื่น บุกรุกเข้าไปในเรื่อง ของความเชื่อ
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า
Central, we've got trespassers. Send a squad car.เรียกศูนย์ มีผู้บุกรุก ส่งรถสายตรวจมาที่นี่ด่วน
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า
Uh, age 15, she had minor-league possession and trespassing, and at age 16, she stole a car.เอ่อ อายุ 15 เธอถูกจับกุมข้อหาบุกรุก โดยมีอาวุธเข้าไปลักทรัพย์ในเคหสถานของผู้อื่น และตอนอายุ 16 ขโมยรถ
Then I'm going to have to arrest you for breaking and entering and obstruction.งั้นฉันจะต้องจับกุมเธอ ข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน และขัดขวางเจ้าพนักงาน
I mean, the prosecution, they're going to have your fingerprints, no signs of forced entry on your apartment, and you as the last person to see your wife alive.ยังไงซะ ฝ่ายอัยการจะได้ลายนิ้วมือนายมา อพาร์ทเม้นของนายไม่มีร่องรอยการบุกรุก แล้วนายก็เป็นคนสุดท้ายที่เห็นเมียนายยังมีชีวิตอยู่
Dan Granger, student at Dade University, priors for trespassing and petty theft.แดน แกรนเจอร์ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย เดด ข้อหาบุกรุก และวิ่งราว
So,the offender came to the house after the boy arrived home.งั้น ผู้บุกรุกก็มาที่เข้าไปในบ้าน หลังจากที่เด็กกลับถึงบ้านแล้วซิ
Does that p.I. Guy mean we don't have to break Into people's homes anymore?หมายความว่าเราไม่จำเป็น ต้องบุกรุกบ้านคนอื่นอีกต่อไปใช่มั้ย ?
Have you found out anything about the trespasser who came in with the explosives?สืบรู้หรือยัง ว่าใครเป็นผู้บุกรุก เข้ามาวางระบิดที่นี่ ?
There's no clear evidence as to why its occupants decided to abandon a perfectly healthy environment.ไมมีหลักฐานแน่ชัด ถึงการบุกรุก หรืออพยพ ทั้งที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่
Attention. Intrusion.** เตือน มีผู้บุกรุก **
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก **
Intruder alert. Intruder alert.** เตือน มีผู้บุกรุก ** ** เตือน มีผู้บุกรุก **
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ **
And the second intruder, the one you believe killed your wife, he didn't steal anything, either.แล้ว.. คนที่บุกรุกครั้งที่สอง คนที่คุณเชื่อว่าฆ่าภรรยาของคุณ เค้าก็ไม่ได้ขโมยอะไรไปเหมือนกัน
Captain, we have a breach in the zoological bay.กัปตัน เรามีผู้บุกรุก ในเขตอนุรักษ์สัตว์
In history, warriors invaded towns, killed the men, women, and boys,ในประวัติศาสตร์ ผู้บุกรุกบ้านเมือง ฆ่าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กชาย
Anyone who's been arrested for stalking,uh,breaking and entering,burglary.หาคนที่ถูกจับข้อหาสะกดรอย ทำลายข้าวของ บุกรุก หรือลักเล็กขโมยน้อย
Clone troopers, under the command of the Jedi, have successfully invaded the Separatist-occupied world of Ryloth.เหล่าโคลนทรูปเปอร์ ภายใต้การบัญชาการของเจได ประสบความสำเร็จในการบุกรุกดาวไรลอธ ที่ถูกยึดครองโดยพวกแบ่งแยก
Ma'am, you can't break into a person's house for any reason.คุณนายครับ คุณบุกรุกเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้ ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตาม
Killing 4 people in that first home invasion- that never made sense to me.การฆ่า 4 ศพ ในบ้านที่ถูกบุกรุกรายแรก นั่นไม่มีเหตุผลสำหรับผมเลย
But that last case, right before the home invasion, that was a random construction site.เป็นการกระทำครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเริ่มบุกรุกที่อยู่อาศัย นั่นเป็นการสุ่มเลือกสถานที่ ๆ พักอาศัย
Camelot has been infiltrated. Did you not hear the warning bell?Camelot โดนบุกรุก เจ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเตือนมั้ย?
Trespassing, breaking and entering.ข้อหา บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน
Captain Spock, detecting unauthorized access to water turbine control board.กัปตันสป็อค พบการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ฐานควบคุมกังหันน้ำครับ
Security, seal the engineering deck. We have intruders in turbine section 3.ทหารยาม ปิดล้อมชั้นห้องเครื่อง มีผู้บุกรุกที่เขตกังหันน้ำ 3
Hacking's supposed to be stealth, so every time the server detects an intrusion, the candidate responsible has to drink a shot.การแฮคถือเป็นการขโมย เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เซิร์ฟเวอร์จับการบุกรุกได้ พวกนี้ก็ต้องดื่มอีกหนึ่งแก้ว
What is it? they're all her puppets.อะไร ผู้บุกรุก ,กองทัพพวกเกิดใหม่.Nทุก
I led you to a greenhouse in the middle of nowhere when the Magic Man was invading my house.ผมพาคุณไปที่เรือนกระจก ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ ในตอนที่ชายลึกลับบุกรุก เข้าไปในบ้านของผม
If I give it to you, will you drop the trespassing charges and let me go?ถ้าฉันเอาให้คุณ คุณจะยกเลิก ข้อหาบุกรุก แล้วปล่อยฉันไปได้ไหม
Were those silly little trespassing and burglary charges.ว่าต้องไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ถูกจับในข้อหา บุกรุก และ ก้าวก่าย การปฏิบัติหน้าที่
And you're breaking and entering. You see how this works?และคุณก็ทำบาล พร้อมทั้งบุกรุก เห็นไหมว่ามันได้ผล
A crazy hoarder got knocked down, buried alive under his own hoardings, by a robber who stole something that maybe killed bugs, then the hoarder died a little while later, then fell through the ceiling of the apartment downstairs.นักสะสมสติไม่สมประกอบ ถูกกองซากของสะสม ล้มทับตัวเองตายทั้งเป็น โดยมีคนบุกรุก บุกเข้าไปปล้นข้าวของ บางทีก็อาจจะเป็น ซากแมลงตายแล้ว
A hospital blood bank in the neighboring county of Amherst has reported several break-ins over the past 2 weeks.ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล ใกล้ๆ กับเขตแอมเฮิร์ต ได้รายงานว่าเกิดการบุกรุกหลายครั้ง ในรอบ 2 สัปดาห์ก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *บุกรุก*
Back to top